«For­ma par­te da mi­ña fa­mi­lia, eu non o cha­ma­ría mas­co­ta»

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza - S. G.

Co­no­ce­do­ra de los sa­cri­fi­cios que rea­li­zan las vo­lun­ta­rias de Mou­ra, Sa­ra Ou­tei­ral de­ci­dió adop­tar uno de los pe­rros res­ca­ta­dos por la pro­tec­to­ra. «Coa can­ti­da­de de cans que hai aban­do­na­dos ti­ña cla­ro que non de­bía com­prar un. Ago­ra xa non exis­te esa ne­ce­si­da­de». Fue así co­mo Le­nin en­tró en su ca­sa. «For­ma par­te da mi­ña fa­mi­lia, eu non o cha­ma­ría mas­co­ta. Por un­ha en­fer­mi­da­de pre­ci­so ca­mi­ñar e el axú­da­me a le­va­lo moi­to me­llor», con­fie­sa.

So­bre la gen­te que ne­ce­si­ta com­prar un ejem­plar con pe­di­grí, la po­bren­se con­fie­sa que «é to­do postureo. O ca­ri­ño e a com­pa­ñía que che vai a dar é a mes­ma». Ade­más de Le­nin, com­par­te ho­gar con tres ga­tos, uno de ellos tam­bién adop­ta­do. So­bre la pla­ga de aban­do­nos que se pro­du­ce en la co­mar­ca du­ran­te la tem­po­ra­da es­ti­val, re­co­no­ce que «hai que ter máis con­cien­cia. Non son sim­ples ador­nos, son un­ha res­pon­sa­bi­li­da­de. Can­do son pe­que­nos tes que en­si­na­los, va­ci­na­los, e hai xen­te que non es­pe­ra esa car­ga de tra­ba­llo».

Ou­tei­ral ca­li­fi­ca la la­bor que rea­li­zan en Mou­ra de «in­cri­ble, con­se­gui­ron o sa­cri­fi­cio ce­ro na Po­bra e loi­tan moi­tí­si­mo por le­var adian­te as súas cam­pa­ñas, a pe­sar de que non te­ñen com­pen­sa­ción eco­nó­mi­ca». Sin em­bar­go, re­co­no­ce que «des­de a mi­ña pers­pec­ti­va ani­ma­lis­ta creo que a ne­ga­ción do cen­tro de re­co­lli­da foi un erro, ten­do en con­ta que era al­go ben vis­to por aso­cia­cións e pro­fe­sio­nais».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.