La trai­ne­ra de Mu­ros vol­ve­rá a com­pe­tir en ca­sa 12 años des­pués

El con­ce­llo aco­ge ma­ña­na una re­ga­ta de la Li­ga B del tor­neo au­to­nó­mi­co

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes - FRAN BREA

La Ban­dei­ra Mu­ros de San Pedro on­dea­rá ma­ña­na «des­pois de moi­tos anos de inac­ti­vi­da­de do club», co­men­ta ilu­sio­na­do Da­ni Ca­no­sa, en­tre­na­dor del equi­po de re­mo de la lo­ca­li­dad. Con­cre­ta­men­te, la trai­ne­ra mu­ra­da­na no com­pi­te en ca­sa des­de el 2005, cuan­do ga­nó la Ban­dei­ra Depu­tación. La ban­ca­da de Mu­ros lle­ga a su re­ga­ta, que co­men­za­rá a las 18.30 ho­ras, en un buen mo­men­to, des­pués de ha­ber si­do se­gun­da en la úl­ti­ma prue­ba dispu­tada y con la po­si­bi­li­dad de asal­tar la se­gun­da pla­za de la cla­si­fi­ca­ción ge­ne­ral, que ocu­pa el Mu­gar­dos.

El téc­ni­co, que tam­bién ac­túa co­mo re­me­ro, re­co­no­ció que las con­di­cio­nes de la an­te­rior prue- ba les fa­vo­re­cie­ron: «Ha­bía moi­to mar e iso veu­nos ben. En con­di­cións nor­mais é di­fí­cil loi­tar con Mu­gar­dos, e con Me­ra xa é ca­se im­po­si­ble, por­que aín­da non es­ta­mos pre­pa­ra­dos pa­ra iso».

Jor­na­da con vien­to

Da­ni Ca­no­sa in­di­ca que las pre­vi­sio­nes me­teo­ro­ló­gi­cas anun­cian una jor­na­da ven­to­sa, al­go que, en prin­ci­pio, po­dría fa­vo­re­cer­les. El pro­ble­ma, apun­ta el téc­ni­co, es que «o cam­po te­rá cin­co vi­ra­das e iso pre­xu­dí­ca­nos. Nós te­mos pou­ca ex­pe­rien­cia na pi­ca e re­ma­mos cun­ha traí­ña que nos pres­tou Ti­rán e non es­tá re­cor­ta­da, o que o fai aín­da máis di­fí­cil».

Con­se­guir ma­ña­na un ter­cer pues­to «se­ría un re­sul­ta­do boí­si­mo» pa­ra los de Mu­ros, afir­ma Ca­no­sa, aun­que avisa: «Loi­ta­re­mos por ser se­gun­dos».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.