Fo­men­to tras­la­da la res­pon­sa­bi­li­dad de la me­dia­ción a la Xun­ta, y es­ta ape­la a em­pre­sa y tra­ba­ja­do­res

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Economía -

La si­tua­ción que se anun­cia pa­ra los ae­ró­dro­mos ga­lle­gos no preo­cu­pa, al me­nos por aho­ra, en el Mi­nis­te­rio de Fo­men­to, que cen­tra sus es­fuer­zos en Bar­ce­lo­na, se­gun­do ma­yor ae­ró­dro­mo por pa­sa­je­ros en España. So­bre un po­si­ble efec­to lla­ma­da, an­te los pa­ros par­cia­les de los vi­gi­lan­tes de se­gu­ri­dad de A Co­ru­ña y Santiago, el mi­nis­tro Íñi­go de la Ser­na pun­tua­li­zó que son «si­tua­cio­nes dis­tin­tas» y que tendrá que ser la au­to­ri­dad com­pe­ten­te, la Xun­ta, la que tendrá que me­diar.

La con­se­llei­ra de Infraestructuras e Vi­ven­da, Et­hel Vázquez, ase­gu­ra­ba ayer des­de Be­tan­zos que, aun­que «a fol­ga é un de­rei­to sa­gra­do», en es­ta oca­sión «non axu­da a nin­guén, nin a usua­rios nin a em­pre­sas». Vázquez abo­gó por la ne­go­cia­ción e hi­zo un lla­ma­mien­to a la res­pon­sa­bi­li­dad de las em­pre­sas y sus tra­ba­ja­do­res pa­ra po­der ga­ran­ti­zar el ser­vi­cio a par­tir del día 20. «To­dos os asun­tos en ma­te­ria de re­vi­sións sa­la­riais de­ben ser ob­xec­to de ne­go­cia­cións», se­ña­ló.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.