ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ma­cho da va­ca. 2 Par­te do ara­do re­ma­ta­da en pun­ta que pe­ne­tra na te­rra. 3 Rúa ou ca­mi­ño moi es­trei­tos. 4 Res­to com­pos­to de es­pi­gas des­fei­tas, ar­ga­nas e pa­lla re­la­da que se for­ma ao ma­llar o pan e que­da mes­tu­ra­do coa gra. In­gre­so nun­ha so­cie­da­de. 5 Tí­tu­los fi­nan­cei­ros. Re­gra, ca­non, pa­drón, pau­ta. 6 Mar­cha­de. Lim­par, ado­biar. 7 Fa­vos, com­par­ti­men­tos he­xa­go­nais on­de as abe­llas po­ñen o mel. Per­ci­bín coa vis­ta. 8 Ilu­mi­na. Sua­ve, le­ne, ve­laí­ño. 9 Río da Eu­ro­pa Cen­tral. Va­ga, on­du­la­ción.

10 Acur­ta, re­du­ce, re­su­me. 11 Bue­nos (...), gran ci­da­de de Amé­ri­ca. 12 Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral.

VERTICAIS 1 Tor­ta que le­va po­lo me­nos fa­ri­ña, ovos, man­tei­ga e azu­cre. 2 Anaco de pan pe­queno e con bas­tan­te co­dia. 3 Di­se da mu­ller ou da ne­na que ten as per­nas lon­gas e del­ga­das. 4 Fe­rra­men­ta agrí­co­la que ta­mén se cha­ma sa­cho. Or­ga­nis­mo uni­ce­lu­lar. 5 Fer­mo­sos. Vi­la e con­ce­llo en­tre Lu­go e Mon­for­te. 6 Chei­ra. San­to aba­de de Armenteira. 7 In­co­mu­ní­ca­na, se­pá­ra­na com­ple­ta­men­te. Fas cam­biar de lu­gar ou de po­si­ción. 8 Plan­tas de hor­ta moi usa­das co­mo adu­bo. Au­gar­den­te aro­ma­ti­za­da cun­ha plan­ta que ta­mén se cha­ma así. 9 Ou­sa­da, arris­ca­da. 10 Di­mi­núe a in­ten­si­da­de do ven­to, da choi­va, do tem­po­ral. 11 Río de Flo­ren­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.