El edil del PSOE acu­sa a la eje­cu­ti­va de Co­ris­tan­co de ne­go­ciar la mo­ción de cen­su­ra con el PP a sus es­pal­das

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Galicia - TO­NI LONGUEIRA

El úni­co con­ce­jal del PSOE en el Con­ce­llo de Co­ris­tan­co (6.426 ha­bi­tan­tes), Abraham Ger­pe Mu­ñiz, se sien­te trai­cio­na­do por la eje­cu­ti­va lo­cal tras la pre­sen­ta­ción es­te mar­tes de una mo­ción de cen­su­ra fir­ma­da con los seis edi­les del PP pa­ra arre­ba­tar­le la al­cal­día a Te­rra Ga­le­ga, cu­yo bas­tón de man­do pa­sa­ría a ma­nos so­cia­lis­tas.

Ger­pe cree que la di­rec­ción en Co­ris­tan­co pre­ten­de si­tuar­lo a los pies de los ca­ba­llos fren­te a la opi­nión pú­bli­ca cuan­do, se­gún él, se li­mi­tó a ha­cer lo que le or­de­na­ron: «Foi Au­re­lio Sán­chez [se­cre­ta­rio xe­ral del PSOE en Co­ris­tan­co] o que pro­mo­veu a mo­ción de cen­su­ra. Foi el o que ne­go­ciou to­do co PP». Y aña­dió: «To­das es­tas con­ver­sas e ne­go­cia­cións fi­xé­ron­se ás mi­ñas cos­tas. Eu non son afi­lia­do ao PSOE nin es­tou en nin­gún ór­gano de di­rec­ción. Ti­ven co­ñe­ce­men­to da po­si­ble mo­ción de cen­su­ra hai uns tres me­ses a tra­vés de La Voz. Des­pois de ler a no­ti­cia des­cu­brín que PSOE e PP ti­ñan xa to­do moi avan­za­do pa­ra o acor­do».

Se­gún Abraham Ger­pe, fue Au­re­lio Sán­chez «quen foi a po­los pa­peis pa­ra a fir­ma da mo­ción de cen­su­ra e pa­sou­mos por What­sApp», ne­gan­do así la ver­sión del se­cre­ta­rio xe­ral del PSOE co­ris­tan­qués, quien ase­gu­ró es­te jue­ves ha­ber vo­ta­do en con­tra de la mo­ción de cen­su­ra.

El por­ta­voz di­jo que el ór­gano de di­rec­ción del PSOE en Co­ris­tan­co lo ha­bía me­ti­do en un «em­bro­llo» y que, co­mo por­ta­voz, siem­pre hi­zo lo que le dic­ta­ron: «Ao non ser mi­li­tan­te do Par­ti­do So­cia­lis­ta ac­tua­ba, por así di­ci­lo, co­mo o em­pre­ga­do dun­ha em­pre­sa. Se o par­ti­do me pe­día un­ha cou­sa, eu fa­cíaa, e con is­to da mo­ción de cen­su­ra su­ce­de o mes­mo: o par­ti­do pe­diu­me que a fir­ma­ra por­que exis­tían uns acor­dos e fí­xeno». Ger­pe se sien­te vi­li­pen­dia­do: «Se ago­ra que­ren re­ti­rar a mo­ción de cen­su­ra que se­xan eles, os da di­rec­ción lo­cal en Co­ris­tan­co, os que a so­li­ci­ten e xus­ti­fi­quen o cam­bio de pos­tu­ra con ar­gu­men­tos vá­li­dos e cohe­ren­tes». El por­ta­voz exo­ne­ró de to­da cul­pa a la eje­cu­ti­va pro­vin­cial y, en con­cre­to, a Ju­lio Sa­cris­tán: «Pa­ra min non é o cul­pa­ble, é a agru­pa­ción en Co­ris­tan­co a que tras­la­da os acor­dos e Sa­cris­tán ac­tuou en fun­ción do que lle di­xe­ron den­de a exe­cu­ti­va lo­cal».

Au­re­lio Sán­chez ne­gó las acu­sa­cio­nes y di­jo que Ger­pe siem­pre es­tu­vo al tan­to de las con­ver­sa­cio­nes y que era co­no­ce­dor de la mo­ción de cen­su­ra. Tam­bién ne­gó ha­ber cur­sa­do una pe­ti­ción a Ger­pe pa­ra que re­ti­re la mo­ción de cen­su­ra: «Esa de­ci­sión é da pro­vin­cial, non da lo­cal».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.