En tra­xe de ba­ño

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

PINGAS DE CRIS­TAL MA­RÍA CANOSA ue al­guén rou­ba nun­ha xoia­ría? A so­lu­ción é non ven­der xoias. Que al­guén asal­ta un­ha ca­sa? Obrí­ga­se­lle ao dono a po­ñer for­tes me­di­das de se­gu­ri­da­de: reixas, vi­xi­lan­cia... Que mal­tra­tan a un sen tei­to? A cul­pa é del, por dur­mir na rúa. Que o le­ven ao cár­ce­re! Ah, non, per­dón. Non é así. A quen hai que cas­ti­gar e obri­gar e im­por pe­nas ou me­di­das co­rrec­ti­vas é a quen co­me­te o de­li­to, non a quen o so­fre.

Da­que­la... por que can­do se aco­sa e ve­xa ás mu­lle­res tra­ba­lla­do­ras, fa­cen­do co­men­ta­rios des­apro­pia­dos e ma­chis­tas so­bre o seu fí­si­co, as que te­ñen que mu­dar de ac­ti­tu­des son elas? Ou se­xa, nós!

Pa­ré­ce­me in­com­pren­si­ble e in­sul­tan­te que as so­co­rris­tas non poi­dan exer­cer o seu tra­ba­llo na praia en tra­xe de ba­ño, co­mo o fan os seus com­pa­ñei­ros mas­cu­li­nos.

En Xi­xón mon­tou­se un­ha lea por co­men­ta­rios ma­chis­tas nas re­des so­bre o cor­po das so­co­rris­tas, ob­ser­va­do de ma­nei­ra las­ci­va men­tres tra­ba­lla­ban.

A so­lu­ción pro­pos­ta, lon­xe de per­se­guir a quen fi­xo os por­cos co­men­ta­rios, foi su­xe­rir ás tra­ba­lla­do­ras que uti­li­cen pan­ta­lón en lu­gar de tra­xe de ba­ño pa­ra evi­tar pro­ble­mas. Que as­co! Cas­ti­gan ás ofen­di­das!

Así non se arran­xa o pro­ble­ma, acre­cén­ta­se. Non so­mos cul­pa­bles, se­ño­res. Non o so­mos. Ba­ñar­se n con bur­ki­ni, mal. Tra­ba­llar na praia en bi­ki­ni, mal.

E as de­por­tis­tas? Vin os mun­diais, as ca­rrei­ras de ve­lo­ci­da­de, e son es­pec­ta­cu­la­res, as de ho­mes e mu­lle­res. Mus­cu­la­tu­ra, ele­gan­cia, po­ten­cia... Non me fi­xei na lon­xi­tu­de dos pan­ta­lóns duns e dou­tras. Al­guén si?

Bas­ta coa de­sigual­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.