M. X. Blan­co

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Un dos re­cor­dos que pri­mei­ro se me ven á ca­be­za can­do pen­so na in­fan­cia é o vin­cu­la­do ás tar­des de xo­go cos ami­gos. To­dos na rúa, co­rren­do e rin­do, á por­ta das no­sas vi­ven­das da al­dea, sen te­mor a su­frir atro­pe­los. O pa­no­ra­ma mu­dou moi­to des­de aque­la, so­bre to­do nos gran­des nú­cleos de po­boa­ción de Bar­ban­za, pe­ro as as­pi­ra­cións dos ca­ti­vos se­guen a ser as mes­mas, dis­po­ñer de am­plos es­pa­zos ao ai­re li­bre nos que desen­vol­ver as súas afec­cións, for­zar ami­za­des cos seus se­me­llan­tes, dar­lle pa­ta­das a un­ha pe­lo­ta ou sin­xe­la­men­te ser es­pec­ta­do­res do bu­lir da ne­nez. Co­mo as vi­las as­pi­ran a me­drar, cóm­pre re­ser­var eses lu­ga­res des­ti­na­dos ao le­cer dos ne­nos an­tes de que se­xa de­ma­sia­do tar­de e as mo­les de for­mi­gón o in­va­dan to­do.

En Ribeira es­tá com­pro­ba­do que ese es­pa­zo eli­xi­do po­los ca­ti­vos é o Cen­te­na­rio. Aín­da que se tra­ta dun­ha pra­za de re­cen­te cons­tru­ción, a súa orien­ta­ción abri­ga­da dos ven­tos e a súa lo­ca­li­za­ción es­tra­té­xi­ca en pleno cen­tro da ci­da­de fan que se­xa o lu­gar de xo­gos es­co­lli­do por ca­da vez máis fa­mi­lias. E as que o fre­cuen­tan con­fir­man a dia­rio que se que­dou pe­queno, que pre­ci­sa con ur­xen­cia un­ha am­plia­ción. Non hai máis que ver o for­mi­guei­ro no que se con­ver­te ca­da tar­de so­lea­da do ano, sem­pre e can­do a praia non se­xa un­ha com­pe­ti­do­ra avan­ta­xa­da cla­ro es­tá, pa­ra en­ten­der que o fu­tu­ro ur­ba­nís­ti­co de­be­ría pa­sar por pre­ser­var es­ta pa­ra­xe e con­ver­te­la nun­ha gran área de ocio des­ti­na­da a ne­nos e mo­zos de di­fe­ren­tes ida­des. Un­ha se­gun­da pis­ta mul­ti­de­por­ti­va, un­ha zo­na diá­fa­na e pu­li­da pa­ra os pa­ti­na­do­res e mes­mo un par­que con ele­men­tos pa­ra a es­ca­la­da e ti­ro­li­nas son al­gun­has das ideas que se me ve­ñen á ca­be­za.

O que es­tá cla­ro é que cons­truír un cen­tro so­cial ou cal­que­ra ou­tro edi­fi­cio, in­de­pen­den­te­men­te da súa fun­ción, na fin­ca ane­xa ao Cen­te­na­rio e re­ser­va­da pa­ra un­ha se­de da Se­gu­ri­da­de So­cial que pa­re­ce que non vai che­gar, se­ría en­cai­xo­nar o Cen­te­na­rio e ma­tar pa­ra sem­pre as súas po­si­bi­li­da­des de ex­pan­sión. Non es­ta­ría mal que, no fu­tu­ro, o par­que abran­gue­ra ta­mén una par­te dos te­rreos que es­tán de­trás dos xul­ga­dos e co­nec­ta­ra así coa sen­da que che­ga a San Ro­que, ou­tro es­pa­zo cha­ma­do a ser re­vi­ta­li­za­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.