Ac­ce­si­bi­li­da­de

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia - Ma­nuel de La­rio

Sem­pre pen­sei que a ac­ce­si­bi­li­da­de, co­mo moi­tas cues­tións so­ciais, é máis asun­to de fei­to que de de­rei­to. É di­cir, que a im­ple­men­ta­ción de ac­ti­vi­da­des, pro­du­tos, re­cur­sos e ser­vi­zos de­pen­de moi­to máis da in­que­dan­za das per­soas que da lei. Uns de­fi­ni­rano co­mo re­la­ción en­tre ofer­ta e de­man­da, ou­tros co­mo o pro­ce­so dia­léc­ti­co da trans­for­ma­ción da reali­da­de. Se­xa co­mo fo­se, o que real­men­te im­por­ta é que cal­que­ra per­soa, in­de­pen­den­te­men­te das súas ca­rac­te­rís­ti­cas, poi­da par­ti­ci­par na so­cie­da­de en igual­da­de de con­di­cións que os seus se­me­llan­tes.

Es­te que­rer fa­cer, vén de lon­xe en Bar­ban­za. Fei­to pro­ba­do é a ac­ti­vi­da­de do mo­ve­men­to aso­cia­ti­vo con Adis­bis­mur (cons­ti­tuí­da en 1981), Am­bar (1982) e o Stand (1993, re­cons­ti­tuí­da co­mo Mi­se­la). To­das elas vin­cu­la­das a Co­ga­mi co­mo re­pre­sen­tan­tes de per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de.

Ou­tro dato a ter en con­ta é o ase­so­ra­men­to so­bre ac­ce­si­bi­li­da­de. Co­ga­mi vén pres­tan­do es­te ser­vi­zo den­de 2001 e, nes­te tem­po, re­sol­vé­ron­se 87 con­sul­tas. Po­den pa­re­cer pou­cas en máis de 15 anos, pe­ro son 87 fa­mi­lias e negocios que ob­ti­ve­ron un­ha res­pos­ta cua­li­fi­ca­da ás súas dú­bi­das.

Son mi­llei­ros as per­soas con dis­ca­pa­ci­da­de que ca­da día van —imos— á es­co­la, ao tra­ba­llo, a fa­cer de­por­te ou a to­mar ca­tro ta­pas á tar­di­ña. Froi­to des­ta cre­cen­te pre­sen­za na rúa, por sor­te xa ha­bi­tual e nor­ma­li­za­da, é o ta­mén maior in­tere­se en re­sol­ver as ca­ren­cias de ac­ce­si­bi­li­da­de. Pó­de­se xus­ti­fi­car al­gun­ha ur­xen­cia po­lo ven­ce­men­to do pra­zo da­do na Lei de Igual­da­de de Opor­tu­ni­da­des, pe­ro, co­mo di­xen, creo máis nos fei­tos que no de­rei­to. Exem­plos te­mos no plan so­li­ci­ta­do por Por­tos pa­ra o pei­rao de Ribeira (2010) e, máis re­cen­te­men­te, o de Por­to do Son, en pe­río­do de apli­ca­ción.

Un plan de ac­ce­si­bi­li­da­de é un ins­tru­men­to téc­ni­co, cohe­ren­te e com­pa­ti­ble con ou­tras pla­ni­fi­ca­cións mu­ni­ci­pais — co­mo as de or­de­na­ción do te­rri­to­rio e mo­bi­li­da­de— que in­te­gra o prin­ci­pio de deseño universal na ur­ba­ni­za­ción e cons­tru­ción dun con­ce­llo. A apli­ca­ción e exe­cu­ción dese plan ga­ran­te que cal­que­ra per­soa poi­da desen­vol­ver a súa vi­da en igual­da­de de con­di­cións; sen máis di­fi­cul­ta­des que as es­tri­ta­men­te de­ri­va­das das súas ca­rac­te­rís­ti­cas in­di­vi­duais. É di­cir, trans­for­mar o de­rei­to en fei­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.