El Ozio­na Bar­ban­za par­ti­ci­pó en el mí­ti­co pre­mio de Lan­greo

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia Deportes -

El Club Ci­clis­ta Ozio­na Bar­ban­za re­gre­só es­ta se­ma­na a la ca­rre­te­ra. Los ca­de­tes Xoel Blan­co, Ma­nuel Sampedro y Lois Gon­zá­lez par­ti­ci­pa­ron es­te mar­tes en el mí­ti­co pre­mio de Lan­greo, mien­tras que el jue­ves se lan­za­ron a con­quis­tar la Subida Ci­clis­ta a la Cue­va de la Pe­ña. Los tres rea­li­za­ron dos gran­des ac­tua­cio­nes, de­mos­tran­do su ta­len­to. Men­tres o Ba­rra­ña F.C., mar­xi­na­do da com­pe­ti­ción ofi­cial de­bi­do ás súas dé­be­das, dispu­taba a me­dia­dos dos anos se­sen­ta os que se­rían os seus úl­ti­mos par­ti­dos, un no­vo equi­po apa­re­cía no pa­no­ra­ma fut­bo­lís­ti­co boi­ren­se. A pri­mei­ra re­fe­ren­cia que te­mos des­te con­xun­to, que era de ca­te­go­ría xu­ve­nil e se cha­ma­ba Ju­ven­tud F.C., pro­ce­de do pro­gra­ma das fes­tas do ve­rán de 1965, on­de se in­clúe un en­con­tro seu con­tra o Arousa xu­ve­nil.

A súa ori­xe es­ta­ba vin­cu­la­da á Ju­ven­tud de Ac­ción Ca­tó­li­ca lo­cal, que nas pro­xi­mi­da­des da­que­les anos se con­ver­te­ra nun fo­co de atrac­ción pa­ra a ra­pa­za­da de­bi­do, en­tre ou­tras ra­zóns, ao am­bien­te fut­bo­lís­ti­co alí crea­do. To­ne­cho Sán­chez, un dos afi­lia­dos, re­cor­dá­ba­nos co­mo os seus res­pon­sa­bles, par­ti­cu­lar­men­te Jo­sé Ma­ría Bou­zas, or­ga­ni­za­ban, á saí­da do re­zo do ro­sa­rio das tar­di­ñas dos do­min­gos de ve­rán, par­ti­dos no Cam­po da Mi­sión en­tre os Jó­ve­nes de A.C. e os As­pi­ran­tes de A.C.

Co pa­so do tem­po, a dispu­ta des­tes e ou­tros par­ti­di­ños in­for­mais, a lem­bran­za das ac­tua­cións do Ba­rra­ña F.C. na Se­rie A, e os éxi­tos de fut­bo­lis­tas ga­le­gos co­mo Luís Suá­rez, Mar­ce­lino ou Aman­cio, fa­rían que o fút­bol pren­de­se con for­za nun gru­po de ra­pa­ces que, li­de­ra­dos por Manolo Bar­ca­la, con­tra me­dia­dos dos anos se­sen­ta se mar­ca­ban co­mo re­to a crea­ción dun club de fút­bol es­ta­ble.

O no­me es­co­lli­do, Ju­ven­tud de Ac­ción Ca­tó­li­ca F. C., pro­ce­de do es­trei­to víncu­lo que man­ti­ñan coa aso­cia­ción re­li­xio­sa e, en par­ti­cu­lar, co seu con­si­lia­rio e coad­xu­tor da pa­rro­quia, Ana­cle­to Do­mín­guez, que ta­mén co­la­bo­ra­rá no club, mes­mo doan­do a te­la coa que se con­fec­cio­na­ría a súa pri­mei­ra in­du­men­ta­ria.

Fe­de­ra­dos

Des­pois dun tem­po ad­qui­rin­do ex­pe­rien­cia a tra­vés de ami­ga­bles de cer­to ni­vel, e do gol­pe de mo­ral que su­pu­xe­ra a vi­to­ria an­te o Arousa xu­ve­nil, es­ta vez nas fes­tas de 1967, Manolo Bar­ca­la e o res­to dos xo­ga­do­res de­ci­di­ron fe­de­rar ao equi­po na in­ci­pien­te Li­ga do Sar. Tal co­mo nos ase­gu­ra Bar­ca­la, que se des­pra­za­ra per­soal­men­te pa­ra rea­li­zar os trá­mi­tes na De­le­ga­ción de San­tia­go, na fe­de­ra­ción non acep­ta­rían o no­me Ju­ven­tud adu­cin­do

CE­DI­DA

O Ju­ven­tud F. C. foi o xer­me que se con­ver­teu no Boi­ro. Na ima­xe, arri­ba, Se­ga­de, Mon­cho, Ro­me­ro, Raúl, Co­tón e Die­go. Na rin­glei­ra de abai­xo, Bar­ca­la, An­ge­li­to, Ge­nu­cho, Pa­ja­ri­llo e Ál­va­ri­to.

Equi­po do Boi­ro da tem­pa­da 67-68. Arri­ba, de es­quer­da a de­rei­ta Se­ga­de, Chu­cho, Mar­tí­nez, Die­go, Tei­xei­ra, Ro­me­ro e o ades­tra­dor Bar­ca­la. Abai­xo, Mos­que­ra, Caa­ma­ño, Ge­nu­cho, Pa­ja­ri­llo e Pe­dri­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.