ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS 1 O que re­pre­sen­ta un pa­pel dra­má­ti­co. 2 Car­ta da ba­ra­lla. 3 Plan­ta bas­tan­te pa­re­ci­da á or­ti­ga ou es­tru­ga, moi usa­da en in­fu­sión e co­mo con­di­men­to. 4 Sím­bo­lo do xo­fre. Ver­me en­quis­ta­do bai­xo a pel do gan­do va­cún. Pre­po­si­ción.

5 Que­rer ben. Bai­xar o ni­vel da au­ga. 6 Deu­sa ro­ma­na da agri­cul­tu­ra. Ce­real des­co­ñe­ci­do na Roma an­ti­ga, que ho­xe é o máis im­por­tan­te na ali­men­ta­ción hu­ma­na mun­dial. 7 Fir­mar, ru­bri­car. Ma­li­cia ou ma­la fe pa­ra co­me­ter en­gano. 8 Con­soan­te. Exe­cra­bles, abo­mi­na­bles, ne­fan­dos. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. 9 Apra­zou, dei­xou pa­ra máis tar­de. 10 No­me ca­pi­cúa de mu­ller. 11 Uti­lí­zano.

VERTICAIS 1 Qui­tar. 2 Pe­río­do de tem­po. 3 Di­ver­so. 4 Pre­po­si­ción. Co­mi­da li­xei­ra que se fai en­tre o xan­tar e a cea. Sím­bo­lo do ura­nio. 5 Con­si­de­rar cer­to. A miú­do son o mes­mo ca as en­tra­das, coa úni­ca di­fe­ren­za de que son con­si­de­ra­das ao re­vés. 6 Bran­da, mol, ou ta­mén aga­ri­mo­sa, ca­ri­ño­sa. Mor­di­na, aden­tei­na. 7 Es­tro­fa re­na­cen­tis­ta de oi­to ver­sos hen­de­ca­sí­la­bos, usa­da por Eduar­do Pon­dal n’Os Eoas. Ven­to do les­te. 8 Sím­bo­lo do roent­gen. Es­pe­rou. Ar­ti­go mas­cu­lino.

9 Xi­gan­tes ima­xi­na­rios de­vo­ra­do­res de ne­nos. 10 Do re­vés, elo­xio, lou­van­za. 11 Sa­lien­te ver­ti­cal na par­te tra­sei­ra ou dian­te­ira da se­la de mon­tar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.