Mar de fon­do

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Relatos De Verán - DE F. J. FER­NÁN­DEZ DAVILA

Can­do es­per­tei do pe­sa­de­lo, un deses que pa­re­ce que du­ran un ce­rrar de pál­pe­bra, ha­bía no­ve bar­cas ba­lei­ras ro­dean­do ao For­mi­gi­llo. A súa tri­pu­la­ción inex­per­ta de­ser­ta­ra e ago­ra era un­ha ma­sa de cin­cuen­ta per­soas na cu­ber­ta do pes­quei­ro. Es­ta­ban aper­ta­das, en pé, com­pri­mi­das nun­ha la­ta de ma­dei­ra co desexo so­bre­hu­mano de se­guir vi­vin­do. Al­gúns ca­se que col­ga­ban da bor­da men­tres que ou­tros fa­cían es­for­zos pa­ra res­pi­rar con­tra a pre­sión dun fluí­do de cor­pos. O meu pe­queno va­por aba­neá­ba­se e re­xou­ba­ba. Nun­ca vi­ra o cas­co do meu bar­co tan afun­di­do na au­ga.

Es­ta­ba cla­ro que ti­ña­mos pe­so de máis. Non me in­for­ma­ran de que te­ría que re­co­ller a tan­ta xen­te. O in­glés sa­bía que, se mo di­cía, pen­sa­ríao un pou­co mellor e pui­de­ra ser que non acep­ta­se. Eu, con só tres anos de pa­trón, aín­da non fa­cía os cálcu­los de for­ma per­fec­ta, pe­ro da­ba por im­po­si­ble vol­ver á cos­ta des­pois de le­var a tan­tos pa­sa­xei­ros ao pun­to in­di­ca­do. Non ha­bía com­bus­ti­ble su­fi­cien­te. Es­ti­ma­ra o xus­to pa­ra un­ha fa­mi­lia, dúas co­mo moi­to, pe­ro non pa­ra quin­ce.

Exa­mi­nei ao gru­po de no­vo, pa­ra tra­tar de ato­par al­gún des­car­te, al­guén que pui­de­se re­tor­nar á praia e bus­car al­gun­ha vía al­ter­na­ti­va. Alí es­ta­ba a nai cos tres fi­llos aga­rra­dos, os tre­ce or­fos, to­dos vi­vos, tres fa­mi­lias con moitos ne­nos de di­ver­sa ida­de, e un xi­tano moi ve­llo e moi tris­te, cun cha­peu ne­gro de ala an­cha. Ha­bía dúas mulleres lou­ras, de pel moi bran­ca, que fa­cían mi­la­gres pa­ra man­ter en pé a un ho­me en­fer­mo, ta­mén lou­ro de pel moi bran­ca. Se­me­lla­ba que nun­ca na súa vi­da pui­de­ra an­dar. Un gru­po nu­tri­do de xen­te afri­ca­na pa­re­cía fa­lar fran­cés, e dous ho­mes ita­lia­nos que fa­cían es­for­zos por di­si­mu­lar al­go. Vol­vín a ver nais de ca­ra en­fe­rru­xa­da con me­ni­ños no co­lo, e non que­ro lem­brar se sen­tín al­gún be­bé de pou­cos me­ses.

A raio­la de luz tras os mon­tes cre­cía, e co­me­za­ba a amea­zar o pou­co ano­ni­ma­to que pui­de­ra­mos ter. Mi­rei a cos­ta co­mo se fo­se a de­rra­dei­ra vez que a vía, e acen­dín a má­qui­na do For­mi­gi­llo. Acu­mu­lei pre­sión e en­fi­lei ca­ra o oes­te, o máis lon­xe po­si­ble da cla­ri­da­de, la­droa da man­ta que nos ocul­ta­ba. Nin­guén que­ría que nos co­lle­ran os de­mos. Pri­mei­ro fí­xe­na tu­sir amo­do, pa­ra evi­tar ruí­do de bar­co e fu­me de car­bón. Pou­co des­pois, can­do me sen­tín se­gu­ro na dis­tan­cia, arreei ao meu ami­go co­ma se dun ca­ba­lo de au­ga se tra­ta­se. Dei­lle li­ber­da­de pa­ra co­rrer, pa­ra sal­tar en­tre as on­das, pa­ra voar bai­xo do lí­mi­te que o ceo im­pón ás quen­llas e aos atúns, pa­ra afas­tar­me dun­ha te­rra á que non sa­bía co­mo vol­ver.

Du­ran­te a lon­ga via­xe pen­sei nos pa­sa­xei­ros. Mi­rei­nos con tino e pre­gun­tei­me que ti­po de his­to­ria vi­vi­ran, e cal era o mons­tro do que fu­xían. ¿Que ti­po de gue­rra ma­ta xen­te nor­mal? ¿Quen sa­ca per­soas das súas ca­sas no medio da noi­te e as fai des­apa­re­cer? ¿Que xus­ti­za per­mi­te que se asa­si­nen ne­nos por sis­te­ma, ou que se dei­xen mo­rrer no mar? Pen­sei no pro­fe­sor, e en Va­len­ti­na, e por un mo­men­to sen­tín ao re­sío pin­tar­me un bi­co de au­ga nos bei­zos. Vol­vín a fa­lar co meu pai, ao­que nun­ca bo­ta­ra do For­mi­gi­llo e lem­brei á mi­ña nai, que pa­sa­ría o día es­pe­ran­do e co­sen­do nas re­des. Así era «a Pe­né­lo­pe de Pan­xón»; así lle cha­ma­ba o mes­tre can­do a ato­pa­ba no por­to te­cen­do un in­ter­mi­na­ble manto de luz. Cis­mei en se al­guén os es­pe­ra­ría a eles, a esas al­mas es­fa­rra­pa­das que mi­ra­ban con es­pe­ran­za ao oes­te, co­ma se fo­se o úni­co lu­gar no mun­do. Pre­gun­tei­me ou­tra vez do que fu­xían, ou se al­gun­ha per­soa os bo­ta­ría en fal­ta; se dei­xa­ran un oco alá on­de na­ce­ran ou se ese oco era ago­ra un bu­ra­to na area.

ILUSTRACIÓN ABRALDES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.