ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS

1 Lim­par con au­ga. Pla­ta­for­ma for­ma­da por tron­cos ata­dos uns a ou­tros que ser­ve co­mo em­bar­ca­ción ele­men­tal. 2 Vá­li­do, bo. Chu­far, ga­bar. 3 Apén­di­ce na­sal. Re­go, fo­xo lon­go, es­pe­cial­men­te o que se fai á bei­ra dun ca­mi­ño pa­ra li­bra­lo de au­gas. 4 Ni­di­fi­ca. Nes­te mo­men­to. 5 Sím­bo­lo do roent­gen. So­la­pas. Con­soan­te. 6 No­me ára­be de Deus. 7 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Gui­sos cal­do­sos a ba­se de le­gu­mes e ver­du­ras. Cin­co.

8 Re­ma­ta. Adu­ce, ar­gúe. 9 Os do­ce (...) de Fran­cia, os gran­des gue­rrei­ros e se­ño­res com­pa­ñei­ros de Car­lo­magno na poe­sía épi­ca. Mar­ca, aceno, in­di­cio. 10 Plan­ta um­be­lí­fe­ra aro­má­ti­ca. Lou­co. 11 Pou­co fre­cuen­tes. Máis pe­queno.

VERTICAIS

1 Pe­que­na man­cha es­cu­ra na pel. Cha­par, en­gu­lir. 2 Pa­rro­quia do con­ce­llo de Pan­tón. Uten­si­lio pa­ra pes­car den­de a ri­bei­ra. 3 Pro­pio do va­rón adul­to. Dar a luz. 4 Ado­bía, en­fei­ta. Moi gordo. 5 Con­soan­te. Pe­zas que ao aper­tar­se pro­gre­si­va­men­te con­tra as ro­das ou ou­tros me­ca­nis­mos mó­bi­les ser­ven pa­ra frea­los. Ou­tra con­soan­te. 6 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa.

º7 Sím­bo­lo do bo­ro. Ór­ga­nos res­pi­ra­to­rios dos pei­xes. Sím­bo­lo do me­tro. 8 Anega, inun­da. Con­xun­to de per­soas no­ta­bles ou pri­vi­le­xia­das dun­ha co­lec­ti­vi­da­de. 9 Cá­ni­dos sal­va­xes. Con­xun­ción ad­ver­sa­ti­va. 10 Dar un­ha con­ta o seu re­sul­ta­do de­bi­do. Es­per­ta­dor cam­pes­tre que vi­ve no ga­li­ñei­ro. 11 Lá­braas. Afou­te­za, ou­sa­día.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.