Es­treno da «mi­ni­se­rie» ins­pi­ra­da na fa­mi­lia Mas­só

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Am­bi­ción, trai­zóns, ciu­mes, amo­res non co­rres­pon­di­dos, pai­xóns prohi­bi­das e vin­gan­zas son al­gúns dos in­gre­dien­tes prin­ci­pais des­ta mi­ni­se­rie de épo­ca, co­pro­du­ci­da po­la TVG. Di­ri­xi­da por Je­sús Font, na­rra a odi­sea dun­ha fa­mi­lia de pio­nei­ros em­bar­ca­dos nun­ha das maio­res aventuras in­dus­triais de Ga­li­cia e que con­ta no seu elen­co con al­gúns dos me­llo­res ac­to­res e ac­tri­ces do pa­no­ra­ma au­dio­vi­sual ga­le­go, co­mo Luís Igle­sia, Ma­ría Cas­tro ou Luís Zahe­ra. Ins­pi­ra­da na his­to­ria real da fa­mi­lia Mas­só, arran­ca nun­ha épo­ca du­ra, des­co­ñe­ci­da e apai­xo­nan­te co­mo foi o rei­na­do de Fer­nan­do VII.

Ma­ría Cas­tro

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.