El can­san­cio hi­zo me­lla en la tri­pu­la­ción de Ca­bo, que ter­mi­nó dé­ci­ma en On­dá­rroa

La Voz de Galicia (Barbanza) - - La Voz De Barbanza -

No fue la me­jor re­ga­ta de la tem­po­ra­da, pe­ro Ca­bo si­gue su­man­do pun­tos pa­ra ce­rrar ma­te­má­ti­ca­men­te la per­ma­nen­cia en la Li­ga ACT. Los de Be­ni Sil­va fi­na­li­za­ron ayer dé­ci­mos en aguas de On­dá­rroa, don­de tu­vie­ron que so­bre­po­ner­se al can­san­cio acu­mu­la­do de la jor­na­da del sá­ba­do, y de una se­ma­na atí­pi­ca en la que fue­ron in­ca­pa­ces de en­tre­nar con la nor­ma­li­dad que ne­ce­si­ta un equi­po que com­pi­te en la éli­te.

«Non hai moi­to que ras­car, fo­ron dúas re­ga­tas moi du­ras e non ti­ve­mos o no­so mellor día», re­co­no­ció el pro­pio Be­ni Sil­va. Los bar­ban­za­nos, que re­ma­ron en la pri­me­ra tan­da, ter­mi­na­ron ter­ce­ros con un tiem­po de 20:35,42, por de­trás de San Pe­dro y Ares. So­lo la ma­la ac­tua­ción de Ti­rán Pe­rei­ra, que no fue ca­paz de al­can­zar su ni­vel en la se­gun­da tan­da, per­mi­tió que los cru­cen­ses ara­ña­sen tres pun­tos que pue­den va­ler oro.

«Es­ta­mos ne­se ran­go. En­tre o no­veno e o dé­ci­mo posto. Ares ho­xe con­se­guiu re­mon­tar un pou­co, pe­ro creo que o no­so ob­xec­ti­vo, que é a per­ma­nen­cia xa es­tá prac­ti­ca­men­te lis­to», apun­tó el pro­pio Sil­va, que re­co­no­ció cual es la si­guien­te me­ta de la ban­ca­da: «Que­re­mos fa­cer un bo pa­pel na ban­dei­ra da no­sa ca­sa. A ver se os vas­cos se cen­tran na Con­cha e dei­xan a xen­te na ca­sa».

El fu­tu­ro

Den­tro de la tri­pu­la­ción exis­ten du­das de qué pue­de pa­sar el pró­xi­mo año. «Te­mos un­ha reunión pen­den­te en­tre to­dos, di­rec­ti­va, téc­ni­cos e re­mei­ros. Creo que se ao fi­nal se cons­trúe una se­de no­va, des­pois de 20 anos es­pe­ran­do, te­re­mos que dar un pa­so adian­te e pro­fe­sio­na­li­zar o club un pou­co máis. Dar­lle un no­vo im­pul­so», apun­tó Sil­va, que re­co­no­ció que, por el mo­men­to, to­do son cas­ti­llos en el ai­re.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.