Reu­ver Ri­vlin, 25 anos des­pois

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Opinión -

FIR­MA IN­VI­TA­DA PE­DRO GÓ­MEZ-VA­LA­DÉS

Co­rría o ano dos mi­la­gres, o ines­que­ci­ble 1992, o ano dos Xo­gos Olím­pi­cos de Barcelona, da Ex­po­si­ción Uni­ver­sal de Sevilla, do quin­to cen­te­na­rio do des­cu­bri­men­to de Amé­ri­ca e dun­ha cuar­ta efe­mé­ri­de máis, efe­mé­ri­de es­ta que en con­tra­po­si­ción da gran­de car­ga po­si­ti­va das tres ci­ta­das, es­ta cuar­ta con­me­mo­ra­ción foi un amar­go re­cor­da­to­rio dun dos máis ne­gros epi­so­dios da lon­ga his­to­ria de Es­pa­ña.

Su­ce­deu no ano 1492, de in­faus­ta lem­bran­za pa­ra a co­mu­ni­da­de xu­día por ser es­te o tem­po no que os Reis Ca­tó­li­cos de­cre­ta­ron o seu edic­to de ex­pul­sión dos xu­deus das te­rras dos seus reinos. Cin­co sécu­los des­pois o da­que­la pre­si­den­te do Es­ta­do de Is­rael, Chaim Her­zog, via­xou a Es­pa­ña, a nun­ca es­que­ci­da te­rra de Se­fa­rad, en vi­si­ta de Es­ta­do. Ha­bía só 6 anos do es­ta­ble­ce­men­to de re­la­cións di­plo­má­ti­cas en­tre Es­pa­ña e Is­rael sen­do os xe­fes de go­berno res­pec­ti­vos Fe­li­pe Gon­zá­lez e Si­mon Peres. Ao lon­go dos 31 anos de di­plo­ma­cia di­rec­ta en­tre Madrid e Xe­ru­sa­lén, as re­la­cións fo­ron boas aín­da que ma­ni­fes­ta­men­te me­llo­ra­bles.

Moi­tas to­mas de po­si­ción de Es­pa­ña na po­lí­ti­ca

CAR­TAS AL DI­REC­TOR in­ter­na­cio­nal non axu­da­ron, máis ben ao con­tra­rio, á me­llo­ra da con­fian­za e ao es­trei­ta­men­to das re­la­cións his­pano-is­rae­lís.

Ago­ra, 31 anos des­pois da si­na­tu­ra de in­ter­cam­bio de em­bai­xa­das e 25 anos des­pois da ata ho­xe úni­ca vi­si­ta de Es­ta­do dun pre­si­den­te de Is­rael a Es­pa­ña, a re­cen­te via­xe do ac­tual pre­si­den­te Reu­ven Ri­vlin vén con­fir­mar a me­llo­ra e a for­ti­fi­ca­ción das re­la­cións Es­pa­ña-Is­rael.

Un avan­ce moi no­ta­ble en to­dos os ei­dos: eco­nó­mi­co, cul­tu­ral, tu­rís­ti­co, de se­gu­ri­da­de et­céte­ta, pe­ro aín­da con moi­ta mar­xe de me­llo­ra. Lem­bre­mos que des­de o es­ta­ble­ce­men­to de re­la­cións di­plo­má­ti­cas en 1986 en­tre Madrid e Xe­ru­sa­lén, tan­to Fe­li­pe Gon­zá­lez co­mo Jo­sé Ma­ría Az­nar e Jo­sé Luís Ro­drí­guez Za­pa­te­ro via­xa­ron en vi­si­ta ofi­cial a Is­rael. Fal­tan­do ata ago­ra a desexa­ble —e coi­do que ne­ce­sa­ria— via­xe a Te­rra San­ta de Ma­riano Ra­joy. Via­xe es­ta que, sen dú­bi­da, su­po­rá un for­te im­pul­so ao es­trei­ta­men­to das re­la­cións e da ami­za­de his­pano-is­rae­lí.

Por­que non es­que­za­mos que pa­ra o po­bo xu­deu Es­pa­ña sem­pre se­rá a ve­lla Se­fa­rad, par­te nu­clear da súa lon­ga via­xe po­la his­to­ria. Agar­do e fa­go vo­tos por que non te­ña­mos que es­pe­rar ou­tro cuar­to de sécu­lo pa­ra que un pre­si­den­te is­rae­lí vi­si­te de no­vo Es­pa­ña.

Sha­lom, pre­si­den­te Ri­vlin.

Fue de­te­ni­do el día 11 del ac­tual el ve­cino de la pa­rro­quia de Bus­to, Ayun­ta­mien­to de En­fes­ta, Ma­nuel Viei­tes, por mal­tra­tar a su ma­dre y her­ma­nos dán­do­les gol­pes y por de­so­be­de­cer al al­cal­de de ba­rrio de aque­lla lo­ca­li­dad. Di­cho su­je­to fue pues­to a dis­po­si­ción del juez mu­ni­ci­pal del dis­tri­to de En­fes­ta.

**** Se han da­do las ór­de­nes opor­tu­nas pa­ra que la fuer­za de la Guar­dia Ci­vil del pues­to de Me­llid au­xi­lie a la al­cal­día de To­ques en el apre­mio de la ge­ne­ra­li­dad de los con­tri­bu­yen­tes de di­cho dis­tri­to.

1967 HA­CE 50 AÑOS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.