«Pa­ré­ce­me que Fa­cal po­de­ría an­dar con Van Gogh po­los ca­mi­ños de So­nei­ra e Ber­gan­ti­ños»

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

«Pa­ré­ce­me que Fa­cal po­de­ría an­dar con Van Gogh po­los ca­mi­ños de So­nei­ra e Ber­gan­ti­ños», con­ta Ma­nuel Rivas, abon­dan­do na ca­pa­ci­da­de do ar­tis­ta. Pa­ra el foi quen de crear a súa pro­pia pai­sa­xe, de for­xar un ima­xi­na­rio, pe­ro ten­do un pou­so: «Pa­ra min o seu cen­tro ra­di­cal es­tá nas me­das». Re­xei­ta re­du­cir á «abs­trac­ción» os gra­va­dos que in­clúe a obra Tan­xen­cias: «As for­mas e as co­res ex­pre­san pai­xóns ta­mén. El ten un sen­ti­do es­té­ti­co tre­men­do, é quen de ver ar­te on­de os de­mais non o ve­mos. To­dos po­de­mos ver o fondo se mi­ra­mos nun re­ga­to ou nun­ha pía de au­ga, pe­ro o que é máis di­fí­cil é ver máis alá do fondo. En Tan­xen­cias Ma­nuel Fa­cal ve máis alá do fondo».

«Por amor»

O sal­to da­quel pei­xe mí­ti­co na Pra­za dos Li­bros de Car­ba­llo es­per­tou a me­mo­ria do au­tor. Di que, es­te, xun­to con Her­bas de ce­go, no que apor­tou poe­sía ao ca­derno de ar­te de Xo­sé Luís de Dios, son po­si­ble­men­te dos me­llo­res li­bros nos que te­ña par­ti­ci­pa­do. Pe­se a to­do, non soen fi­gu­rar nas súas bio­gra­fías, nin a xen­te fa­la de­les. «Es­te é un deses li­bros que non exis­ten», afir­ma. Li­bros que son quen de es­ca­par da pro­du­ción edi­to­rial con­ci­bi­da co­mo ma­qui­na­ria, li­bros que fo­xen da ace­le­ra­ción do tem­po, «da su­ma de ve­lo­ci­da­des de co­bi­za». «Is­to non se po­de fa­cer por ve­lo­ci­da­de ou co­bi­za, se­nón por amor. É o que te­ñen de ex­tra­or­di­na­rias es­te ti­po de edi­cións», en­ga­de. A si­tua­ción de Her­bas de ce­go é ben dis­tin­ta á de Tan­xen­cias. A pri­mei­ra, doa­da por Xo­sé Luis á ci­da­de de Ou­ren­se, «de­be an­dar por al­gún so­to, pre­sa», a ex­pen­sas de cam­bios ins­ti­tu­cio­nais. Pa­re­ce que nun­ca se che­gou a dis­tri­buír. A co­la­bo­ra­ción con Fa­cal lu­ciu e lo­ce en Car­ba­llo: «Por sor­te aí si».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.