«Un­ha zo­na de cos­ta sem­pre ten po­ten­cial. Ou­tra cou­sa é que non se fa­ga na­da ne­la»

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA DEPORTES -

Ama­re­lle xo­gou no Mi­lan, no Grass­hop­per suí­zo, no Spor­ting de Bra­ga, en Por­tu­gal, e coa se­lec­ción es­pa­ño­la de fút­bol praia.

—¿Co­mo em­pe­zou?

—Con 19 anos em­pe­cei a ades­trar. Foi a po­si­bi­li­da­de que ti­ven xo­gan­do cuns ami­gos. Ofre­cé­ron­me a po­si­bi­li­da­de de ir coa se­lec­ción es­pa­ño­la, fí­xeno ben e, a par­tir de aí, a mi­ña ca­rrei­ra sem­pre es­ti­vo li­ga­da ao fút­bol praia.

—No ano 2008 e no 2013 foi re­co­ñe­ci­do co­mo o me­llor xo­ga­dor do mun­do des­ta mo­da­li­da­de. ¿Co­mo o fai?

—Con moi­ta sor­te, moi­tas ho­ras de ades­tra­men­to e cuns bos com­pa­ñei­ros de equi­po. Eses son sem­pre os fac­to­res que in­flúen.

—E ade­mais, cin­co ou seis ve­ces foi no­mea­do o má­xi­mo go­lea­dor e o me­llor xo­ga­dor de Eu­ro­pa. ¿Que pa­sa en Es­pa­ña?

—A ver­da­de é que non era o ob­xec­ti­vo por­que can­do un xo­ga en equi­po, que­re que ga­ñe o equi­po. En Es­pa­ña o que pa­sa é que non se lle dá a po­si­bi­li­da­de a es­ta mo­da­li­da­de de de­por­te. Es­tou se­gu­ro de que hai xen­te que ten moi­tas ga­nas de xo­gar, pe­ro non se lle pre­sen­ta a po­si­bi­li­da­de.

—¿A Cos­ta da Mor­te ten boas praias pa­ra as com­pe­ti­cións de fút­bol praia?

—Un­ha zo­na da cos­ta sem­pre ten po­ten­cial. Ou­tra cou­sa é que non se fa­ga na­da ne­la. Se non hai nin­gún ti­po de com­pe­ti­ción pa­ra que os ra­pa­ces poi­dan desen­vol­ver­se non po­des pre­ten­der que saian ta­len­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.