Os Ami­gos da Ban­da de Cee acer­ta­ron un­ha vez máis

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA - J. V. LADO

Le­van tem­po dan­do no cra­vo, con pro­gra­ma­cións que se saen un pou­co da nor­ma, e esta vez vol­ve­ron fa­ce­lo. A ver­da­de é que xa ti­ñan par­te do tra­ba­llo adian­ta­do por­que os Ami­gos da Ban­da de Mú­si­ca de Cee con­tan con un nú­me­ro im­por­tan­te de so­cios que con­tan con es­tas ci­tas co­mo o seu con­cer­to im­por­tan­te do ano, pe­ro a An­to­lo­xía da zar­zue­la es­pa­ño­la do sábado po­la noi­te no Au­di­to­rio Bal­do­me­ro Co­res lo­grou xun­tar un bo nú­me­ro de es­pec­ta­do­res, ata o pun­to de que se en­cheu o afo­ro.

A pos­ta en es­ce­na e a ca­li­da­de mu­si­cal da Ban­da e o Co­ro Li­ceo de Vi­la­gar­cía con­quis­tou a todos, mes­mo aos más en­ten­di­dos, co­mo o pro­pio di­rec­tor da escola ceen­se, Fer­nan­do Fra­ga, que viu «un tra­ba­llo moi ben fei­to» cun re­sul­ta­do «ex­ce­len­te».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.