«Vi­vi­mos con meus pais e iso axú­da­nos moi­to a or­ga­ni­zar­nos, se­nón se­ría im­po­si­ble»

MÓNICA BER­MÚ­DEZ Y ALE­JAN­DRO VE­GA PA­DRES DE ALE­JAN­DRO, INÉS Y AROA

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Con 33 años am­bos, la pon­te­ce­sa­na Mónica Ber­mú­dez y el leo­nés de La Ba­ñe­za, Ale­jan­dro Ve­ga, son ya pa­dres de fa­mi­lia nu­me­ro­sa: Ale­jan­dro (12 años), Inés (7) y Aroa (4). Vi­ven en Te­lla con los abue­los pa­ter­nos y es para Mónica un apo­yo muy im­por­tan­te sin el que di­fí­cil­men­te po­drían sa­car los pe­que­ños ade­lan­te. «Eu son mo­ni­to­ra de tem­po li­bre e au­xi­liar de axu­da no fo­gar. Co­me­cei a fa­cer al­go, aín­da que ago­ra le­vo 15 días sen tra­ba­llo, de hai tres anos para aquí por­que an­tes éra­me im­po­si­ble. Ale­jan­dro ago­ra tra­ba­lla nas or­ques­tras de mon­ta­dor. An­da co ca­mión e es­tá con­ten­to, por­que os fe­rros en­cán­tan­lle, pe­ro aca­ban de vir de Va­lla­do­lid e xa mar­chan para Lu­go, Can­ta­bria... Gra­cias que vi­vi­mos con meus pais e mi­ña nai axú­da­me moi­to. Ímo­nos or­ga­ni­zan­do así, se­nón se­ría im­po­si­ble», re­la­ta Mónica. El cui­da­do de los pe­que­ños im­pli­ca es­fuer­zos a todos los ni­ve­les, pe­ro tam­bién mu­chas sa­tis­fac­cio­nes «por­que che mar­chan voan­do. Non che dá tem­po ni a di­cir ¡ai! O maior xa que­re ir só as fes­tas de den­tro de pou­co xa non lle po­des cor­tar». Ale­jan­dro, a sus 12 años, te­nía fa­ma de ser el tras­te de la fa­mi­lia, pe­ro Aroa ha ve­ni­do a des­ban­car­lo por com­ple­to. «Quei­xá­ba­nos do gran­de que era re­vol­to­so, pe­ro o da pe­que­na é moi­to. Ca­da vez ve­ñen máis es­pe­li­dos», ex­pli­ca la or­gu­llo­sa ma­dre que, aho­ra sí, da la cuen­ta por ce­rra­da y ase­gu­ra que no irán a por un cuar­to her­mano para los pe­que­ños.

En el ca­mino re­co­rri­do has­ta aquí, apar­te del apo­yo fa­mi­liar, han re­ci­bi­do ayu­da al­gu­na ali­men­ta­ria del Con­ce­llo, pe­ro na­da más, al mar­gen de los che­ques del ban­co de li­bros que para Mónica es de lo mejor que les ha po­di­do pa­sar.

«Ago­ra vén o peor»

«É que ago­ra nes­te tem­po vén o peor, co­me­zan os co­le­xios e rou­pa, cal­za­do, li­bros... Por iso nos vén moi ben que os apro­vei­ten e os re­co­llan dun ano para o ou­tro, por­que así só te­mos que com­prar un par de­les de in­glés por­que es­cri­ben ne­les e des­pois tam­pou­co te xun­ta na ca­sa cun­ha mo­rea de li­bros para ter que ti­ra­los», ex­pli­can los jó­ve­nes pa­dres de esta fa­mi­lia nu­me­ro­sa que, con sus di­fi­cul­ta­des como ca­si todo el mun­do, es­tán cons­tru­yen­do una bo­ni­ta historia en torno a los tres pe­que­ños que, por su­pues­to, son los re­yes de la ca­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.