«Un po­bo que can­ta é por­que es­tá vi­vo, pe­ro pre­ci­sa­mos mes­tres pro­fe­sio­nais e ache­gar o can­to co­ral á xu­ven­tu­de»

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

O exe­dil de PP, que es­ti­vo a pi­ques de ser depu­tado, ve un fu­tu­ro de moi­ta mú­si­ca e pou­ca po­lí­ti­ca.

—¿E ago­ra que?

—¡Ui! Eu son de cu in­que­do non son de es­tar pa­ra­do moi­to tem­po. O día 10 mar­cha­mos para Ro­ma, on­de can­ta­mos o 12, día do Pi­lar, no Va­ti­cano, e xa es­ta­mos pen­san­do en que o ano que vén can­tar no Pi­lar en Za­ra­go­za. Por su­pos­to vou se­guir co Co­ral Cos­ta da Mor­te e in­clu­so non des­car­to pre­pa­rar al­gún ins­tru­men­to. Pe­ro ago­ra o que máis ilu­sión e me fai é que can­do es­ta­ba no co­le­xio Apos­tol San­tia­go fun­dei un co­ro. Ha­bía un ra­paz que se cha­ma­ba Ja­vier e ao pa­dre Ma­nuel Fei­joo gus­tou­lle tan­to como can­ta­ba que nos fi­xo un­ha mi­sa en­tei­ra para ne­nos. Nun­ca ti­ven tem­po de pre­pa­ra­la e ago­ra imos ten­tar pre­sen­ta­la o 26 de no­vem­bro nos ac­tos do co­le­xio e can­ta­la na te­le­vi­sión.

—¿Como es­tá o pa­no­ra­ma do can­to co­ral na Cos­ta da Mor­te?

—Non es­tá nos me­llo­res mo­men­tos. Pen­so que te­mos que in­tro­du­cir no­vos te­mas, for­mas distintas e ou­tro xei­to de ve­lo. Que ha­xa gru­pi­ños en todas par­tes é bo por­que un po­bo que can­ta é que es­tá vi­vo, pe­ro pre­ci­sa­mos mes­tres pro­fe­sio­nais que nos dean un cer­to ni­vel e ache­gar o can­to co­ral á xu­ven­tu­de.

—¿Pen­sa vol­ver a po­lí­ti­ca?

—Non, se­gun­da par­tes nun­ca fo­ron boas. Ade­mais eu tam­pou­co ti­ven moi­ta sor­te na po­lí­ti­ca [ri­sas]. Es­ti­ven dúas ve­ces ás por­tas de ser depu­tado, así en plan ir de nú­me­ro 15 e sa­car 14. Tam­pou­co era a mi­ña pre­ten­sión. Es­tou or­gu­llo­so de fa­cer po­lí­ti­ca lo­cal, por­que fo­ron 28 anos no Con­ce­llo: no go­berno, na opo­si­ción, en todos os lados. Á mi­ña mu­ller, que te­ño tan­to que agra­de­cer­lle, nun­ca lle gus­tou iso e eu ta­mén es­tou moi de­sen­can­ta­do coa po­lí­ti­ca. Non con­ci­bo como al­guén, se­xa do par­ti­do que se­xa, vaia aí a fa­vo­re­cer­se, a be­ne­fi­ciar­se per­soal­men­te e non a tra­ba­llar por e para o po­bo. Can­do ti­ña­mos maio­ría ab­so­lu­ta ofre­cé­ren­me un­ha de­di­ca­ción ex­clu­si­va e non qui­xen por­que non me pa­re­cía que para fa­cer un­ha pro­gra­ma­ción cul­tu­ral en Cee hou­be­se que qui­tar­lle ao Con­ce­llo eses car­tos que po­dían ir a obras ou a ou­tra cou­sa. Pen­so que un al­cal­de ten que co­brar, por­que son moi­tas ho­ras, pe­ro non tres ou ca­tro sol­dos nun po­bo pe­queno como os de aquí. El cen­tro so­cio­co­mu­ni­ta­rio de la Praza de Vi­go (la re­si­den­cia de mayores de ti­tu­la­ri­dad pú­bli­ca) pro­gra­ma nuevas ac­ti­vi­da­des. Por un lado, bo­li­llos, que co­men­za­rá el 6 de oc­tu­bre y se­rá los viernes, de 17.00 a 19.00. Cues­ta 34 eu­ros por tri­mes­tre. Por otro, pin­tu­ra, desde el día 3, martes, de 17.00 a 19.00 ho­ras, con el mis­mo pre­cio. Las pla­zas son li­mi­ta­das. Para ano­tar­se hay que ha­cer­lo de 9.00 a 13.00, y lle­var el DNI.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.