Bue­nas im­pre­sio­nes y ven­tas en Fei­rau­to

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Hoy: úl­ti­mo día• De 9 a 21 ho­ras • Pe­se a que la afluen­cia no es tan abul­ta­da como ca­bría es­pe­rar, el nú­me­ro de ven­tas ce­rra­das en lo que va de Fei­rau­to no es­tá na­da mal. Los co­mer­cian­tes, de he­cho, va­lo­ran de for­ma muy po­si­ti­va el trans­cur­so de la ci­ta. «Por ago­ra [ayer por la tar­de] le­va­mos un­has seis ou se­te ven­das, e iso que aín­da que­da o día for­te por vir, que é o domingo», se­ña­la­ba Jo­sé Graí­ño, de Au­to­mó­vi­les Graí­ño.

B. BE­LLO

Los co­mer­cian­tes es­tán muy sa­tis­fe­chos con las ven­tas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.