Pun­ta Na­ri­ga, Dom­ba­te e ta­mén a ca­sa na­tal

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Den­de Bal­daio ven­se as Si­sar­gas, e ta­mén den­de Pun­ta Na­ri­ga, ou­tra das pa­ra­das. Es­pe­cial, se­gun­do con­tou Fe­rrei­ro, non só por alu­sións na poe­sía de Pon­dal se­nón ta­mén nal­gun­ha car­ta a Ma­nuel Mur­guía. Un es­pa­zo pa­ra o pen­sa­men­to. Ache­gá­ron­se des­pois os do­cen­tes a Dom­ba­te, dol­men que ten ta­mén os seus pro­pios ver­sos de seu, e de aí pa­sa­rían xa a Pon­te­ce­so, cun­ha pri­mei­ra ci­ta na ca­sa na­tal do es­cri­tor e, lo­go, na se­de da Fun­da­ción Pon­dal, xus­to ao la­do da igre­xa on­de fo­ra bau­ti­za­do o poe­ta. Pa­ra al­gúns dos par­ti­ci­pan­tes, foi o seu pri­mei­ro ache­ga­men­to á co­mar­ca. «Te­rra, lin­gua e poe­sía son boas com­pa­ñei­ras, e se a poe­sía é de Pon­dal, aín­da me­llor», ase­gu­rou Fe­rrei­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.