«A Xun­ta men­te, non que­re­mos esa suba do 16 % que di, bus­ca­mos a equi­pa­ra­ción sa­la­rial co res­to de com­pa­ñei­ros»

FUN­CIO­NA­RIO DEL JUZ­GA­DO DE­CANO DE CAR­BA­LLO

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - PORTADA -

Sindo Rama Rey (Can­ces, 1956) es fun­cio­na­rio de la Ad­mi­nis­tra­ción de Jus­ti­cia des­de 1986. Tra­ba­ja en el juz­ga­do de­cano de Car­ba­llo y ayer se mos­tró muy mo­les­to con la ac­ti­tud y las in­for­ma­cio­nes fa­ci­li­ta­das por par­te del Go­bierno au­to­nó­mi­co so­bre el pa­ro: «A Xun­ta men­te. Non é cer­to que desexe- mos un­ha suba do 16 % que din, bus­ca­mos a equi­pa­ra­ción sa­la­rial, me­dian­te un cre­ce­men­to li­neal, co res­to de com­pa­ñei­ros do Es­ta­do». Di­ce que en Ga­li­cia «son 2.700 os fun­cio­na­rios de Xus­ti­za e ese gas­to adi­cio­nal de 600 mi­llóns de eu­ros pa­ra me­llo­rar os salarios non é cer­to. O que fai a Xun­ta é en­glo­bar ese gas­to en­tre to­dos os fun­cio­na­rios. ¿Al­guén se po­de crer que un­ha suba sa­la­rial pa­ra 2.700 fun­cio­na­rios su­pón un des­em­bol­so de 600 mi­llóns de eu­ros?», es­gri­mió.

Sindo Rama car­gó con­tra la Xun­ta, a la que acu­só de amor­ti­zar 106 pla­zas en to­da Ga­li­cia des­de el 2013: «En Car­ba­llo se­guen as mes­mas pra­zas que can­do se abriu o xul­ga­do nú­me­ro 3», en enero del 2007. Tam­bién ha­bló de la «ma­ni­pu­la­ción in­for­ma­ti­va» que la Xun­ta ofre­ce de las ci­fras de se­gui­mien­to: «In­clúen co­mo xen­te que tra­ba­lla á que está de ser­vi­zos mí­ni­mos e non é cer­to. Es­tou de ser­vi­zos mí­ni­mos, pe­ro se pui­de­se, es­ta­ría de fol­ga».

J. M. CA­SAL

Sindo Rama Rey.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.