De­nun­cia con­tra una ma­de­re­ra por ver­ter ba­rro a la es­ta­ción de cap­ta­ción de Co­ris­tan­co

La tur­bi­dez del agua afec­ta ya a unos 4.000 ve­ci­nos

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA - TO­NI LON­GUEI­RA

El Con­ce­llo de Co­ris­tan­co anun­ció ayer me­di­das le­ga­les con­tra una em­pre­sa ma­de­re­ra que es­tá cau­sa­do es­tra­gos en una pis­ta se­cun­da­ria ade­más de ser la cau­san­te, siem­pre se­gún el Ayun­ta­mien­to, de pro­vo­car un ver­ti­do de ba­rro en la es­ta­ción de cap­ta­ción de agua po­ta­ble, si­tua­da en el lu­gar de Por­to. Así lo con­fir­mó ayer por la tar­de el te­nien­te de al­cal­de, An­to­nio Pen­sa­do Plá­ga­ro.

«En­ten­de­mos que un­ha em­pre­sa ten que desen­vol­ver o seu tra­ba­llo, ni­so non nos me­te­mos, pe­ro non ás cos­tas de pre­xu­di­car aos ve­ci­ños, co­mo é es­te ca­so, e que­re­lo fa­cer con to­tal im­pu­ni­da­de», ar­gu­men­tó el edil.

Se­gún ex­pli­có ayer Pen­sa­do Plá­ga­ro, la em­pre­sa ma­de­re­ra lle­va «uns dous me­ses» rea­li­zan­do ta­las de eu­ca­lip­tos en el mon­te de San­ta Ana. Las má­qui­nas, en­tre ellas dos au­to­car­ga­do­ras, lle­van to­do es­te tiem­po uti­li­zan­do una pis­ta se­cun­da­ria, que en­la­za el lu­gar de No­guei­ra, en la pa­rro­quia de Sea­via con los lu­ga­res de Fe­rrei­ra, Tei­xoei­ras, Pi­ñei­ro y Por­to, em­pla­za­mien­to es­te úl­ti­mo en el que se ubi­ca la es­ta­ción de tra­ta­mien­to de agua prin­ci­pal, que da ser­vi­cio a las pa­rro­quias de San Paio, par­te de la de Cas­tro, San Xus­to de Re­ce­cin­de, Tra­ba, Xa­vi­ña, Oca, y una zo­na tam­bién im­por­tan­te del cas­co ur­bano co­ris­tan­qués, se­gún enume­ró Pen­sa­do. «En to­tal, uns 4.000 ve­ci­ños». El edil apun­tó que el agua po­ta­ble de to­das es­tas pa­rro­quias sa­le de los gri­fos con un co­lor par­duz­co co­mo con­se­cuen­cia de la pre­sen­cia de ba­rro pro­ce­den­te de es­tas ac­tua­cio­nes de ta­la y trans­por­te de ma­de­ra: «Es­tes tra­ba­llos es­tán a fa­cer moi­to dano, xa que os lo­dos de te­rra van pa­ra a es­ta­ción po­ta­bi­li­za­do­ra». Te­me que con es­tas la­bo­res de la em­pre­sa, el ries­go de que el agua de­je de ser po­ta­ble «é moi ele­va­do», por lo que Pen­sa­do apun­tó que el Con­ce­llo adop­ta­rá me­dias de for­ma in­me­dia­ta: «Imos de­nun­ciar os fei­tos á pro­pia em­pre­sa, non con­sen­ti­re­mos máis da­nos dos que xa cau­sa», El nú­me­ro dos del go­bierno lo­cal ase­gu­ró que la pis­ta em­plea­da por la ma­qui­na­ria pa­ra la re­ti­ra­da de la ma­de­ra ha su­fri­do da­ños im­por­tan­tes, «pe­se a que hai dous me­ses que se arran­xou con sa­bu­rra. De fei­to, a cer­ti­fi­ca­ción da obra, pre­su­pos­ta­da nuns 20.000 eu­ros, da­ta de hai ape­nas mes e me­dio».

Ana­lí­ti­cas

De for­ma pa­ra­le­la, el eje­cu­ti­vo rea­li­za­rá hoy ana­lí­ti­cas pa­ra co­no­cer si el agua es ap­ta, o no, pa­ra el con­su­mo hu­mano. «Ho­xe [por ayer] re­ci­bi­mos moi­tas cha­ma­das de ve­ci­ños aler­tan­do de que a au­ga saía tur­bia e es­ta­mos a fa­lar dun ser­vi­zo bá­si­co pa­ra os usua­rios». Pen­sa­do ya de­jó cla­ro que, o la em­pre­sa adop­ta me­di­das urgentes y drás­ti­cas a lo lar­go de la jor­na­da de hoy, o el Con­ce­llo «de­nun­cia­rá es­tes fei­tos».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.