Un ju­ve­nil del So­nei­ra pa­ga ex­ce­sos etí­li­cos aje­nos

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA DEPORTES - MELISSA RODRÍGUEZ

El par­ti­do de fút­bol dispu­tado el pa­sa­do sá­ba­do en­tre la Es­tei­ra­na y el So­nei­ra (Pri­me­ra Au­to­nó­mi­ca ju­ve­nil) en el cam­po Xo­sé Luís Va­ra Ol­vei­ra de­jó un epi­so­dio más que feo y po­co re­la­cio­na­do con los va­lo­res que de­be­ría pro­mo­ver el de­por­te. Se­gún cuen­ta Ma­nuel Ál­va­rez, di­rec­ti­vo del So­nei­ra, un gru­po de per­so­nas dis­fra­za­das —era sá­ba­do de car­na­val— se acer­ca­ron has­ta las ins­ta­la­cio­nes de­por­ti­vas por la tar­de con ga­nas de fies­ta. «Xa vi­ñan de fa­cer un­ha ru­ta por va­rios ba­res de Es­tei­ro, po­lo que es­ta­ban ani­ma­dos», di­ce Ál­va­rez. Y hu­bo uno que dio la no­ta: «Un de­les es­ta­ba bas­tan­te be­bi­do e co­me­zou a me­ter­se cun dos no­sos xo­ga­do­res. Co­me­zou di­cín­do­lle ao ár­bi­tro que o nú­me­ro 9 non le­va­ba ca­ne­lei­ras, pe­ro lo­go di­ri­xiu­se ao ra­paz in­sul­tán­doo e di­cín­do­lle de to­do. In­clu­so cri­ti­can­do o seu pei­ta­do», cuen­ta el di­rec­ti­vo.

Has­ta tal punto fue la in­sis­ten­cia que el jo­ven, de 16 años, im­po­ten­te, aban­do­nó el cam­po en la se­gun­da par­te en­tre lá­gri­mas y sin avi­sar al ár­bi­tro. «O ho­me le­va­ba xa des­de o pri­mei­ro tem­po ata­can­do ao xo­ga­dor», re­cal­ca el di­rec­ti­vo. Pe­ro lo más lla­ma­ti­vo aún su­ce­dió a con­ti­nua­ción. El co­le­gia­do Claudio Cas­tro le sa­có tar­je­ta ama­ri­lla al de­por­tis­ta, mo­ti­vo por el cual, al ce­se del en­cuen­tro, tan­to el de­le­ga­do co­mo el en­tre­na­dor del So­nei­ra se di­ri­gie­ron a él pa­ra ex­pli­car­le la si­tua­ción: «Di­xé­ron­lle que en­ten­dían que lla pu­xe­ra por aban­do­nar o cam­po sen máis, pe­ro que ti­ña que re­flec­tir na ac­ta o que alí su­ce­de­ra. E a con­tes­ta­ción do ár­bi­tro foi que el ta­mén ti­ña que aguan­tar que lle be­rra­ran to­do ti­po de cou­sas no cam­po», di­ce Ál­va­rez.

Al di­rec­ti­vo del So­nei­ra es­ta ac­ti­tud le pa­re­ce «inacep­ta­ble» y con­si­de­ra que el co­le­gia­do no hi­zo bien su la­bor: «O que ti­ña que ter fei­to era pa­rar o par­ti­do e bo­tar a ese ho­me do cam­po, pe­ro non o fi­xo e, por ri­ba, aín­da con­tes­tou de­sa for­ma. Pe­ro nós xa nos pu­xe­mos en con­tac­to coa Fe­de­ra­ción Ga­le­ga pa­ra de­nun­ciar es­te fei­to, e o de­le­ga­do da Co­ru­ña, Ma­no­lo Co­rre­doi­ra, apóia­nos». Res­pec­to al fut­bo­lis­ta, ase­gu­ró que «saíu des­fei­to do cam­po» pe­ro que, al ver el res­pal­do que le brin­dó el club, «es­tá ben».

La otra par­te

Por su par­te, el coor­di­na­dor de­por­ti­vo de la Es­tei­ra­na, Jo­sé Ri­car­do Gar­cía, Ra­ma, ase­gu­ró ayer que, aun­que el sá­ba­do es­ta­ba en las gra­das vien­do el cho­que, so­lo es­cu­chó «que o ho­me lle di­cía ao ár­bi­tro nu­me­ro­sas ve­ces que o xo­ga­dor es­ta­ba xo­gan­do sen ca­ne­lei­ras, pe­ro nin­gún in­sul­to. De fei­to, nin me de­ca­tei de que aban­do­na­ra o cam­po». Aña­de ade­más: «Si que po­do ase­gu­rar que o ár­bi­tro lle cha­mou a aten­ción a ese gru­po de fes­te­xei­ros por ter a mú­si­ca moi al­ta, amea­zan­do, in­clu­so, con sus­pen­der o par­ti­do».

Asi­mis­mo, con­si­de­ra que «o que de­be­rían ter fei­to os do So­nei­ra, se así foi, é fa­lar co ár­bi­tro no mo­men­to, e nós en­car­ga­bá­mo­nos de bo­ta­lo fó­ra [al im­per­ti­nen­te afi­cio­na­do], non ao fi­nal. Con to­do, eu cha­ma­rei­nos e axu­da­rei­lles en to­do o que poi­da». Lo que sí qui­so de­jar cla­ro Ra­ma es que no se tra­ta de un ve­cino de Es­tei­ro y que en el Xo­sé Luís Va­ra es­tán en con­tra de cual­quier ti­po de in­sul­to: «Xa por iso te­mos un­ha pan­car­ta col­ga­da que di ‘es­ta­dio li­bre de in­sul­tos’», con­clu­ye el co­no­ci­do di­rec­ti­vo de la So­cie­dad De­por­ti­va Es­tei­ra­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.