«Fai­me moi­ta ilu­sión por­que sem­pre me pa­re­ceu un rally moi bo­ni­to»

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA DEPORTES -

Ama­dor Vidal le­va 26 anos sen­do pi­lo­to, pe­ro a aven­tu­ra que ago­ra se lle pre­sen­ta por dian­te é un so­ño fei­to reali­da­de. —Vos­te­de pre­pa­ra co­ches de com­pe­ti­ción no seu ta­ller de Vi­mian­zo. ¿É seu co que vai co­rrer nes­ta pro­ba? —Non, é un Mit­su­bis­hi Lan­cer EVO 10 que hai moi­tos anos com­pe­tía no Gru­po N do mun­dial, pe­ro que ago­ra xa es­tá des­fa­sa­do. Pa­ra o que nós vi­mos fa­cer va­le ben, pe­ro non é un co­che com­pe­ti­ti­vo.

—¿Par­ti­ci­par nes­ta pro­ba é un so­ño fei­to reali­da­de, non? —Fai­me moi­ta ilu­sión co­rrer en Sue­cia por­que des­de que son afec­cio­na­do ás ca­rrei­ras sem­pre me pa­re­ceu un rally moi bo­ni­to e, de re­pen­te, es­tou aquí. Pe­ro non é a pri­mei­ra vez que par­ti­ci­po no cam­pio­na­to mun­dial, pois xa co­rrín o rally de Ca­ta­lu­ña, que era a rol­da es­pa­ño­la, du­ran­te ca­tro anos se­gui­dos, nin tam­pou­co a pri­mei­ra fó­ra do país, pois ta­mén com­pe­tín en Por­tu­gal.

—¿Que des­ta­ca des­ta pro­ba? —É un rally moi lon­go. Pa­ra ser exac­tos, so­bre 320 qui­ló­me­tros cro­no­me­tra­dos. O xo­ves á noi­te —ho­xe— vai ha­ber só un tra­mo es­pec­tácu­lo de 6 qui­ló­me­tros nun­ha ci­da­de, e o ven­res ás 6.00 ho­ras co­me­za real­men­te a pro­ba. Ca­da eta­pa son so­bre 100 qui­ló­me­tros e al­go, nos que pa­sas máis de 12 ho­ras se­gui­das den­tro do co­che. E pe­se a que se cha­ma Rally de Sue­cia, a me­ta­de dos tra­mos fan­se en No­rue­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.