La fal­ta de pun­tos de in­for­ma­ción las­tra el Ca­mi­ño a Fis­te­rra y Mu­xía

Ac­tual­men­te las dos ofi­ci­nas pa­ra es­te tra­mo de la ru­ta es­tán en San­tia­go

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - PORTADA - PAU­LA VÁZQUEZ

Des­de ha­ce una se­ma­na, la pro­mo­ción del Ca­mino de Fis­te­rra y Mu­xía tie­ne más fuer­za. La tie­ne en la ca­pi­tal ga­lle­ga, San­tia­go, don­de el mar­tes se inau­gu­ró ofi­cial­men­te una ofi­ci­na de in­for­ma­ción tu­rís­ti­ca so­bre es­ta ru­ta ja­co­bea. Se su­ma así al pun­to de in­for­ma­ción res­pal­da­do por la aso­cia­ción de em­pre­sa­rios del Ca­mi­ño de San­tia­go a Fis­te­rra y Mu­xía, Sol­por, abier­to el mes pa­sa­do en fren­te a la Ofi­ci­na de Aco­lli­da ao Pe­re­grino, en Via­xes Viloria, don­de en­tre­gan gra­tui­ta­men­te el ma­pa y la cre­den­cial a aque­llos pe­re­gri­nos que de­ci­dan em­bar­car­se en el re­co­rri­do al fi­nis te­rrae. «Creo que San­tia­go é un pun­to cla­ve, on­de se in­for­ma á xen­te da po­si­bi­li­da­de de aca­bar o ca­mi­ño aquí», ex­pli­ca el al­cal­de de Mu­xía, Félix Por­to.

Com­pos­te­la tie­ne así dos pun­tos de in­for­ma­ción al pe­re­grino so­bre es­te Ca­mi­ño a la Cos­ta da Mor­te, un da­to que con­tras­ta bas­tan­te con el nú­me­ro de ofi­ci­nas in­for­ma­ti­vas que hay a lo lar­go del tra­yec­to que si­gue la ru­ta ja­co­bea en la co­mar­ca. Las que hay son po­cas, y la ma­yo­ría so­lo abre en tem­po­ra­da al­ta, cuan­do lle­gan las sub­ven­cio­nes ne­ce­sa­rias pa­ra con­tra­tar a más per­so­nal. Es el ca­so del pun­to de in­for­ma­ción al pe­re­grino en el al­ber­gue del Hos­pi­tal de Dum­bría que, si to­do avan­za se­gún lo pre­vis­to, vol- ve­rá a abrir sus puer­tas a par­tir del pró­xi­mo mes. «Os da­tos es­tán aí. Ca­da vez son máis os pe­re­gri­nos que pa­san po­lo no­so con­ce­llo, po­lo que te­mos que es­tar dis­po­ñi­bles», apun­ta el al­cal­de dum­briés, Jo­sé Ma­nuel Pe­que­ño.

Na­die lo nie­ga. Una ofi­ci­na en San­tia­go es ne­ce­sa­ria, pues los pe­re­gri­nos aca­ban allí su ca­mino y es cuan­do mu­chos des­cu­bren que pue­den con­ti­nuar has­ta el fin, don­de el mar po­ne la fron­te­ra. «Pe­ro un­ha vez que che­gan aquí ta­mén pre­ci­san sa­ber on­de que­da un­ha far­ma­cia ou as li­ñas e ho­ra­rios de au­to­bu­ses», apun­ta Ada Gon­zá­lez, téc­ni­ca de tu­ris­mo de Dum­bría.

Ofi­ci­na de tu­ris­mo en Fis­te­rra

Tam­bién a fi­na­les de es­te mes o prin­ci­pios del que vie­ne ha­brá, por fin, una ofi­ci­na de tu­ris­mo en el Con­ce­llo de Fis­te­rra. Es­ta­rá em­pla­za­da en la Pra­za da Cons­ti­tu­ción y per­mi­ti­rá a los pe­re­gri­nos re­co­ger tam­bién allí, ade­más de en el al­ber­gue, la fis­te­rra­na. «Dese xei­to xa non te­rán que fa­cer co­la no al­ber­gue, que pa­sa­rá a fun­cio­nar máis co­mo pen­sión e non co­ma pun­to de aten­ción», di­ce Xan Car­los Sar, te­nien­te de al­cal­de fis­te­rrán. «Un po­bo tu­rís­ti­co co­ma es­te ten que con­tar cun­ha ofi­ci­na así», ma­ni­fies­ta por su par­te el re­gi­dor de Fis­te­rra, Jo­sé Mar­co­te, quien aña­de que es­tá pre­vis­ta la con­tra­ta­ción de dos per­so­nas. Pe­ro, de mo­men­to, con­ti­núan las obras.

«O pun­to de in­for­ma­ción ao pe­re­grino do Hos­pi­tal é cla­ve, por­que a el aco­de moi­ta xen­te»

«Es­ta­mos pen­den­tes dun­ha sub­ven­ción pa­ra abri­lo, po­lo que a par­tir do pró­xi­mo mes vol­ve­rá a fun­cio­nar» Jo­sé Ma­nuel Pe­que­ño Al­cal­de de Dum­bría

«A ofi­ci­na de Tu­ris­mo de Fis­te­rra em­pra­za­ra­se na Pra­za da Cons­ti­tu­ción o an­tes po­si­ble»

«Co apoio da Depu­tación con­tra­ta­re­mos a dúas per­soas pa­ra tra­ba­llar alí» Jo­sé Mar­co­te Al­cal­de de Fis­te­rra

«A ver­da­dei­ra for­za te­mos que fa­ce­la en Com­pos­te­la, on­de se in­for­ma ao tu­ris­ta so­bre a pro­lon­ga­ción»

«O prin­ci­pal ob­xec­ti­vo é que os pe­re­gri­nos de­ci­dan con­ti­nuar a súa an­da­du­ra á Cos­ta da Mor­te» Félix Por­to Al­cal­de de Mu­xía

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.