PRI­MEI­RA APRO­XI­MA­CIÓN AO PRO­GRA­MA DA FEI­RA

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Pro­gra­ma Efer­ves­cen­cia. A Fun­da­ción Pon­dal aco­lle­rá a gra­va­ción des­te es­pa­zo, de­cano da di­vul­ga­ción cien­tí­fi­ca en Es­pa­ña.

Cien­cia ci­da­dá. Jo­sé Vi­ñas amo­sa­rá co­mo crear un­ha apli­ca­ción de cien­cia ci­da­dá e as súas po­si­bi­li­da­des co­mo fe­rra­men­ta educativa.

His­to­ria da cien­cia. Es­pec­tácu­lo en for­ma­to char­la no que Da­vid Ba­lles­te­ros fa­la­rá dos in­ven­tos e des­cu­bri­men­tos que me­llo­ra­ron a ca­li­da­de de vi­da da po­boa­ción.

Xeo­coa­ching. Ac­ti­vi­da­de si­mi­lar a un­ha bus­ca do te­sou­ro na que os par­ti­ci­pan­tes po­ñe­rán a pro­ba os seus co­ñe­ce­men­tos.

Ya­yo­tech. Vo­lun­ta­rios ofre­ce­rán no­cións a quen o desexe so­bre o ma­ne­xo dos te­lé­fo­nos mó­bi­les.

A mor­te ca cien­cia! Atre­vi­das ac­ti­vi­da­des noc­tur­nas po­la zo­na.

Lá­ser graf­fi­ti. Con mú­si­ca e pro­xec­cións vi­si­ta­rán os con­ce­llos im­pli­ca­dos no pro­xec­to e le­va­rán a ca­bo graf­fi­tis di­xi­tais so­bre fa­cha­das de edi­fi­cios.

Ob­ser­va­ción de es­tre­las. se o tem­po o per­mi­te.

Cien­cia pa­ra in­som­nes. Os par­ti­ci­pan­tes bus­ca­rán ele­men­tos da tá­boa pe­rió­di­ca polo po­bo nun­ha xin­ca­na noc­tur­na. Só

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.