PA­RA COTILLAS

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

—¿Praia ou mon­ta­ña?

—De­pen­de dos mo­men­tos. O mar é sem­pre a mi­ña ins­pi­ra­ción, pe­ro ta­mén é un­ha ex­pe­rien­cia in­cri­ble to­car de noi­te no mon­te.

—¿Pei­xe ou car­ne?

—Car­ne pa­ra co­mer e pei­xe pa­ra cear, pa­ra ter moi­ta ener­xía nos con­cer­tos.

—¿É bo co­ci­ñei­ro?

—Nun­ca ti­ven moito tem­po pa­ra ex­plo­rar esa fa­ce­ta, pe­ro hai al­go que me fas­ci­na: pro­du­tos do país, co­ci­ña­dos en au­ga de mar e cun­has fo­lli­ñas de lou­rei­ro, ata un mal co­ci­ñei­ro co­ma min o po­de fa­cer.

—¿Gús­ta­lle o ci­ne?

—As maio­res ex­pe­rien­cias que te­ño son pro­fe­sio­nais. Re­co­ñe­zo que non son eu o que vai o ci­ne, se­nón que é el o que vén a min. Hai ese pa­ra­le­lis­mo: o ci­ne é co­mo un dis­co gra­va­do, o tea­tro é un concerto en di­rec­to. Os mú­si­cos fa­ce­mos am­bos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.