DE UR­GEN­CIA

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - Entrevista -

Ade­mais de Jo­sé, na co­mi­sión de fes­tas es­tán Ele­na, Nati, Pi­li, Flo­ren­cio e An­to­nio Mi­ni­ño. Con­tan co apoio do Con­ce­llo de A La­ra­cha. A pi­ques es­ti­vo a pa­rro­quia de To­rás a que­dar ser ce­le­bra­cións. A con­ce­llei­ra de Cul­tu­ra, Pa­tri­cia Be­llo, re­co­ñe­ceu que seis per­soas non son moi­tas pa­ra un­has fes­tas tan im­por­tan­tes, pe­ro o gru­po foi quen de saír adian­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.