Te­rra de te­sou­ros.

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - Deputación de Lugo - FO­TO MANUEL MA­RRAS

A igre­xa de Vi­la­ba­de, cons­truí­da no sécu­lo XVI, é un­ha das xoias ar­tís­ti­cas do con­ce­llo, si­tua­da ao pé do tra­za­do do Ca­mi­ño Pri­mi­ti­vo. Cas­tro­ver­de ten ta­mén ou­tro sin­gu­lar ele­men­to na súa for­ta­le­za, de ori­xe me­die­val, e ofre­ce aos aman­tes da na­tu­re­za un bo es­pa­zo de le­cer na área re­crea­ti­va da Vei­ga do Ol­mo, que in­clúe pis­ci­nas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.