Cons­tru­cións his­tó­ri­cas.

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - PATRIMONIO - FO­TO FER­NAN­DA FOLLANA / MA­NUEL

Á es­quer­da pó­de­se ver o hó­rreo tí­pi­co dos An­ca­res Lu­cen­ses, que po­den se­me­llar ás pa­llo­zas ao ter tei­to de pa­lla. Á de­rei­ta ve­mos as ca­ba­nas do Pan do Zar­co, na subida ao Por­to de An­ca­res des­de a al­dea de Mu­rias en di­rec­ción a Ba­lou­ta. As bra­ñas, es­pa­zos na­tu­rais pro­vis­tos de au­ga, eran apro­vei­ta­das en de­ter­mi­na­das épocas do ano pa­ra que o gan­do pas­ta­ra. Ho­xe pó­den­se ver es­tas cons­tru­cións re­cons­truí­das e co­mo un atrac­ti­vo tu­rís­ti­co ca­mi­ño da ci­ma do Por­to de An­ca­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.