Das coor­de­na­das do­cu­men­tais a un ex­pre­sio­nis­mo pai­sa­xís­ti­co

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - [ CINE ] -

To­dos vós so­des ca­pi­táns

es­tá dis­po­ñi­ble en deu­ve­dé na web de Zei­tun Films, a pro­du­to­ra ga­le­ga que ta­mén im­pul­sou Mimosas.i Ro­da­da en bran­co e ne­gro, arran­ca nun­has coor­de­na­das pró­xi­mas ao do­cu­men­tal pa­ra ir tra­zan­do o seu pro­pio ca­mi­ño a me­di­da que pro­gre­sa a his­to­ria dos ra­pa­ces do obra­doi­ro Dao Byed, que asu­men o trei­to fi­nal do fil­me nun curioso re­xis­tro de pai­sa­xis­mo ex­pre­sio­nis­ta. A edi­ción en dis­co con­tén cla­ves pa­ra afon­dar na his­to­ria da pe­lí­cu­la e apre­cia­la máis. Aos

ma­king of e co­men­ta­rios do di­rec­tor en­gá­den­se as pro­bas de fil­ma­ción que se le­va­ron a ca­bo no Zo­co Chi­co, que son con­fron­ta­das coas que to­mou en 1935 o ope­ra­dor Lu­miè­re Ga­briel Vey­re, nun es­ti­mu­lan­te diá­lo­go ci­ne­ma­to­grá­fi­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.