Reixa des­pois de Reixa

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

«A ra­dio emi­tía un­has psi­co­fo­nías par­la­men­ta­rias e as mi­ñas pál­pe­bras ce­de­ron ao pe­so enor­me do fas­tío REM», apun­ta Antón Reixa, re­fe­rín­do­se ao ac­ci­den­te de trá­fi­co que su­friu a fi­nais de 2016, can­do con­du­cía de ca­mi­ño a Ma­drid. O poe­ta que­dou dur­mi­do e o vehícu­lo in­va­diu sen con­trol un cam­po de ce­real: «Os air­bags in­chan­do e a tec­no­lo­xía ale­má es­ma­gan­do es­pi­gas de tri­go. San­gue nos bran­cos air­bags». Aí co­me­zou a xes­tar­se Mi­chi­gan/Aca­so Mi­chi­gan, es­ta con­mo­ve­do­ra cró­ni­ca que es­cri­biu tras atra­ve­sar un co­ma in­du­ci­do de de­zaoi­to días e un­ha lon­ga con­va­le­cen­cia «po­ñén­do­lle pa­la­bras ao azar trau­ma­to­ló­xi­co».

Un re­la­to hí­bri­do en­tre o poé­ti­co e a na­rra­ción con­fe­sio­nal, on­de com­pa­re­ce ese Reixa iró­ni­co e in­frac­tor que tan­tas no­vas de al­can­ce trou­xo á no­sa li­te­ra­tu­ra, in­te­li­xen­te sam­plea­dor de «ideas, pul­sións e pa­ra­do­xos», e ou­tro re­gre­sa­do das som­bras, de­ci­di­da­men­te trans­pa­ren­te e mes­mo epi­fá­ni­co, «ca­brea­do de for­ma ter­mi­nal» con es­ta fa­se omi­no­sa da his­to­ria. Un Reixa des­pois do Reixa que co­ñe­ce­mos den­de prin­ci­pios dos oi­ten­ta, alo­xa­do nun no­vo te­rri­to­rio per­soal, pe­ro con­se­guin­do ser o me­llor Reixa li­te­ra­rio po­si­ble.

Por­que nes­tas pá­xi­nas on­de nos en­tre­ga a me­mo­ria da­quel ou­tono de hai dous anos, pre­ci­pi­ta­da po­lo «ac­ci­den­te ce­real» men­tres Pa­blo Ca­sa­do in­ter­vi­ña no par­la­men­to, ma­ni­fés­ta­se un­ha voz ho­nes­ta e emo­cio­nan­te, tan li­bre de afec­ta­ción que doe á al­tu­ra do pei­to pro­vo­can­do un­ha es­tra­ña eu­fo­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.