«Hai ex­cep­cións, pe­ro en xe­ral, o sec­tor pri­ma­rio e o ru­ral non é es­pe­cial­men­te in­no­va­dor»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS -

Marco Ru­bi­nos le­va­ba 15 anos tra­ba­llan­do co­mo téc­ni­co de apoio á in­ves­ti­ga­ción en Lu­go ata que de­ci­diu lan­zar­se ao mun­do em­pre­sa­rial a ca­rón dos seus so­cios Bo­ris Hi­no­jo e a dou­to­ra Car­men Ci­lle­ro.

—Uti­li­zan drons pa­ra o seu la­bor, un ám­bi­to moi con­tro­la­do.

—A le­xis­la­ción ac­tual é bas­tan­te res­tri­ti­va. Te­mos que es­tar da­dos de al­ta na Axen­cia Es­pa­ño­la de Se­gu­ri­da­de Aé­rea co­mo ope­ra­do­res, ter os no­sos se­gu­ros e iden­ti­fi­car as no­sas na­ves cun­ha pla­ca e un iden­ti­fi­ca­dor úni­co... É igual que un co­che. E ade­mais hai que ter uns pilotos que te­ñen que ter un cer­ti­fi­ca­do mé­di­co e un tí­tu­lo, e ade­mais os pilotos só po­den con­du­cir aque­les drons pa­ra os que es­tean pre­pa­ra­dos, non to­dos. Nes­te mo­men­to tra­ba­lla­mos con tres drons e dous pilotos ha­bi­li­ta­dos pa­ra uti­li­za­los.

—De­dí­can­se ao sec­tor pri­ma­rio e ao mun­do ru­ral. É re­sis­ten­te á in­no­va­ción?

—En­tre que as tec­no­lo­xías te­ñen que va­li­dar­se pa­ra po­der ser apli­ca­das e que non son sec­to­res dis­pos­tos a fa­cer in­ves­ti­men­to en no­vi­da­des... Non é un sec­tor es­pe­cial­men­te in­no­va­dor. Ob­via­men­te hai ex­cep­cións, en Ga­li­cia e en Lu­go hai coo­pe­ra­ti­vas que es­tán fa­cen­do cou­sas sor­pren­den­tes, pe­ro en xe­ral en­tre a maior par­te dos agri­cul­to­res, gan­dei­ros é sil­vi­cul­to­res non hai un­ha gran apos­ta po­lo in­ves­ti­men­to en I+D.

—Exis­ten su­fi­cien­tes me­di­das e po­lí­ti­cas de apoio á in­no­va­ción e o desen­vol­ve­men­to no mun­do ru­ral?

—Sem­pre se po­de esi­xir máis, pe­ro a ver­da­de é que a día de ho­xe, aín­da que se­xan pou­cas as ini­cia­ti­vas e os im­pul­sos, te­mos pro­gra­mas co­mo o Pri­ma­re da Xun­ta, ou mes­mo dis­tin­tas ini­cia­ti­vas que se es­tán po­ñen­do en mar­cha a tra­vés da Axen­cia Ga­le­ga de In­no­va­ción (Gain). E no sec­tor dos drons só o de Ro­zas esi­xe e é un­ha apos­ta for­te que es­pe­re­mos que re­ma­te re­per­cu­tin­do nun po­lo tec­no­ló­xi­co que se­xa ca­paz de di­na­mi­zar to­da a pro­vin­cia de Lu­go.

Ru­bi­nos tra­ba­llou na in­ves­ti­ga­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.