Cal­ce­tín Ga­le­go, tres dé­ca­das de vi­da en un mer­ca­do sal­va­je

La em­pre­sa de San­ta Com­ba lo­gra so­bre­vi­vir gra­cias a su apues­ta por el tra­ba­jo ar­te­sano «Non po­de­mos nin que­re­mos loi­tar coas gran­des mar­cas»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EMPRESAS - Gladys Vázquez

En­trar en Fro­vi­ma y sen­tir­se en ca­sa es prác­ti­ca­men­te lo mis­mo. En A Pe­rei­ra, en San­ta Com­ba, que­da uno de esos re­duc­tos de pro­duc­ción tex­til de to­da la vi­da. El ta­ller, ubi­ca­do en un ane­xo de la vi­vien­da, suel­ta a bor­bo­to­nes la his­to­ria de la cal­ce­te­ría he­cha máquina. Y es que eso, ha­cer cal­ce­ti­nes y me­dias, ha si­do la vi­da de la fa­mi­lia de Ale­xan­dre Antelo tras el pa­so por la emi­gra­ción. «Den­de moi pe­queno ma­mei fa­cer cal­ce­tíns. Meu pai co­me­zou a pro­du­ción no po­lí­gono da Gre­la, na Co­ru­ña, no 84. Aqui­lo era aín­da un de­ser­to».

Des­pués de ocho años de pro­duc­ción en la ciu­dad, la fa­mi­lia de­ci­dió vol­ver a ca­sa, a San­ta Com­ba, cuan­do aún la glo­ba­li­za­ción no era ni un concepto pa­ra el tex­til. «O no­so mer­ca­do era na­cio­nal e tra­ba­lla­ba­mos pa­ra to­dos os clien­tes. Fa­cía­se to­do aquí. Aín­da non se im­por­ta­ba nin ex­por­ta­ba na­da. Can­do o sec­tor co­me­zou a mar­char fó­ra, to­do o mer­ca­do re­du­ciu­se», ex­pli­ca Ale­xan­dre, al­ma de es­te pe­que­ño ta­ller for­ma­do por tres tra­ba­ja­do­res. Cuan­do mi­ra atrás re­cuer­da có­mo las gran­des mar­cas pro­du­cían sus cal­ce­ti­nes en Es­pa­ña. Aho­ra ellos son un pe­que­ño re­duc­to del ma­de in Spain. «Os ne­nos dos 80 le­va­ban cal­ce­tín es­pa­ñol e ga­le­go. Ago­ra é moi di­fí­cil de ato­par». En es­te com­pli­ca­do pa­no­ra­ma, Fro­vi­ma tu­vo que bus­car su hue­co. Lo en­con­tra­ron en la es­pe­cia­li­za­ción y en la ca­li­dad. Esa ca­li­dad que no tie­ne el pro­duc­to de ba­jo pre­cio. «Co­mo fa­bri­can­tes es­ta­mos aber­tos a cal­que­ra ti­po de clien­te­la, pe­ro sa­be­mos quen so­mos. Non te­mos ca­pa­ci­da­de pa­ra pro­du­cir 500.000 pa­res pa­ra as gran­des mar­cas. Tam­pou­co que­re­mos. Non com­pe­ti­mos en can­ti­da­des, se­nón en ca­li­da­de. Os no­sos clien­tes son ten­das, clubs ou dis­tri­bui­do­res. Por exem­plo, ve­ñen aque­les que que­ren un cal­ce­tín con­cre­to, cun de­ter­mi­na­do es­tán­dar de ca­li­da­de». Quie­nes acu­den a Fro­vi­ma son, por ejem­plo, co­le­gios que quie­re sus cal­ce­ti­nes con su lo­go o un fa­bri­can­te que bus­ca un pro­duc­to es­pe­cí­fi­co. «Hai moi­to clien­te que bus­ca a súa pro­pia mar­ca ou des­vin­cu­lar­se do que hai no mer­ca­do. Fa­ce­mos o que nos pi­den». Su fuer­te a día de hoy, la mi­tad de su pro­duc­ción, es la me­dia de fút­bol. «A ou­tra me­ta­de é o cal­ce­tín de mon­ta­ña e o de deporte. A no­sa ma­te­ria pen­den­te é o de ves­tir». Fa­bri­can pa­ra quien se lo pi­da, pe­ro Fro­vi­ma tie­ne su pro­pia mar­ca. En­tre las de­ce­nas de mi­les de pa­res que sa­len de su ta­ller al año es­tán los que se ven­den ba­jo el nom­bre de cal­ce­tín­ga­le­go.gal. Pron­to sal­ta­rán a la red y a cor­to pla­zo ven­de­rán in­clu­so on­li­ne. La mar­ca sa­lió al mer­ca­do ha­ce un par de años y el clien­te res­pon­de. «Nó­ta­se o orgullo de que es­tá fei­to aquí. Pa­ra o que os ven­de ou pa­ra quen os mer­ca. Os com­por­ta­men­tos adoi­tan ser fi­xos. Quen bus­ca un cal­ce­tín de ca­li­da­de non adoi­ta cam­biar. Nun­ca imos fa­cer packs de se­te a tres eu­ros. Os que que­ren as gran­des mar­cas tam­pou­co con­so­men o no­so. Iso si, con­quis­ta­mos a aque­les que van ás ten­das pe­que­nas a bus­car un cal­ce­tín de deporte que non ato­pas nun­ha gran su­per­fi­cie». El par de cal­ce­ti­nes de deporte es­tán­dar de Fro­vi­ma se mue­ve en­tre 3 y 4 eu­ros. Unas me­dias, en los 5. Los téc­ni­cos, en­tre los 7 y los 9 eu­ros. «Nó­ta­se a ca­li­da­de do te­ci­do na man. Ima­xi­na no pé. Mes­mo a for­ma na que es­tán pe­cha­dos nos di­fe­ren­cia».

| P. RO­DRÍ­GUEZ

La fa­mi­lia Antelo fa­bri­ca a ma­yor pre­cio, pe­ro con mi­mo ar­te­sa­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.