Ya Es Sá­ba­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - SUMARIO -

Je­fe de Su­ple­men­tos: Je­sús Flo­res Coor­di­na­ción: San­dra Fa­gi­nas

Di­se­ño y ma­que­ta­ción: Ma­ría Pe­dre­da Re­dac­ción: Noe­lia Sil­vo­sa y Ana

Abe­len­da

EN ES­TE NÚ­ME­RO:

Re­dac­to­res: Pacho Ro­drí­guez, Fer­nan­da Ta­ba­rés, Yo­lan­da Gar­cía, Ta­nia Ta­boa­da, Vir­gi­nia Ma­drid, Juan Capeáns, Cán­di­da An­da­luz, Car­men Gar­cía de Bur­gos, Ana Mon­tes, Fer­nan­do Mo­le­zún, Pa­blo Po­ta­ba­les, Patricia Gar­cía, Na­cho Blan­co y Pau­la S. San­mar­tín

Fo­tó­gra­fos: Be­ni­to Or­dó­ñez, Pe­pa Lo­sa­da, Fo­to Ma­nuel, Mar­cos Míguez, Xoán A. So­ler, San­ti M. Amil, Capotillo, Xai­me Ra­ma­llal, Pa­co Ro­drí­guez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.