«O Con­ce­llo fa­ci­li­tou que a ci­da­de re­cu­pe­ra­ra la­te­xo»

La Voz de Galicia (Carballo) - - GALICIA - IG­NA­CIO CARBALLO SAN­TIA­GO / LA VOZ

1 En pri­mei­ro lu­gar, que­re­mos dar­lle con­ti­nui­da­de ao re­la­to da le­xis­la­tu­ra na apos­ta po­lo cam­po so­cial, on­de du­pli­ca­mos fon­dos e pu­xe­mos en mar­cha a ren­da so­cial mu­ni­ci­pal, que vai ser pio­nei­ra no Es­ta­do. Ta­mén é im­por­tan­te a apos­ta po­la Com­pos­te­la ver­de, coa aper­tu­ra dos sen­dei­ros ver­des; e a cues­tión cul­tu­ral, cun in­cre­men­to moi im­por­tan­te de fon­dos. Pe­ro se al­go hai que des­ta­car é que se­rá o ano da obra pú­bli­ca en San­tia­go, en par­te por­que hai moi­to pro­xec­to tra­mi­ta­do que non se con­se­guiu exe­cu­tar no 2017.

2 O es­pa­zo po­lí­ti­co que re­pre­sen­ta Com­pos­te­la Aber­ta es­tá con­so­li­da­do e en si­tua­ción de se­guir dispu­tan­do he­xe­mo­nías, e si que ten un vec­tor evi­den­te­men­te de cam­bio res­pec­to da an­te­rior le­xis­la­tu­ra do Par­ti­do Po­pu­lar. O Con­ce­llo fa­ci­li­tou que a ci­da­de re­cu­pe­ra­ra la­te­xo.

3 As can­di­da­tu­ras mu­ni­ci­pais che­ga­ron pa­ra que­dar­se e, aín­da que es­tán si­tua­das nun es­pa­zo máis am­plo, a ree­di­ción des­tas can­di­da­tu­ras mu­ni­ci­pais se­me­lla o máis ló­xi­co; o con­tra­rio eu creo que sig­ni­fi­ca­ría un­ha irres­pon­sa­bi­li­da­de su­per­la­ti­va.

SAN­DRA ALON­SO

No­rie­ga que­re con­ti­nuar coa po­lí­ti­ca so­cial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.