«Fa­la­mos de per­soas, non de si­glas nin de pe­ga­ti­nas»

La Voz de Galicia (Carballo) - - GALICIA - ANDRÉS VELLÓN FE­RROL / LA VOZ

1 Tra­la es­te­la da re­cu­pe­ra­ción do em­pre­go nos es­ta­lei­ros pú­bli­cos e un po­si­ble acor­do pa­ra un plan in­dus­trial, un dos prin­ci­pais ei­xos pa­ra o desen­vol­ve­men­to de Fe­rrol é fa­cer pi­vo­tar un­ha al­ter­na­ti­va ao mo­no­cul­ti­vo na­val, acom­pa­sán­doo con ac­tua­cións en ma­te­ria de ur­ba­nis­mo. Ta­mén avan­zar en ma­te­rias de be­nes­tar e em­pre­go, na mes­ma li­ña dos dous úl­ti­mos anos.

2 Esa eti­que­ta de­ben ser ou­tras os que a ou­tor­guen. En xe­ral a per­cep­ción so­cial do equi­po de goberno, xa que na mi­ña opi­nión fa­la­mos de ór­ga­nos co­lec­ti­vos e non cau­di­llis­tas ou uni­per­soais, é que es­te goberno, con to­das as di­fi­cul­ta­des, tra­ta de tra­ba­llar con in­ten­si­da­de, hu­mil­da­de, trans­pa­ren­cia e ho­nes­ti­da­de.

3 Fe­rrol en Co­mún é un es­pa­zo de uni­da­de po­pu­lar sen coa­li­cións nin si­glas, e pen­so que ese é o ca­mi­ño. Fa­la­mos dun­ha pe­que­na re­vo­lu­ción que se deu no 2015 que, por des­gra­za, non tivo con­ti­nui­da­de no ám­bi­to de país ou es­ta­tal. O ca­mi­ño é se­guir aten­den­do a esa de­man­da de trans­for­ma­ción so­cial an­te­po­ñen­do os in­tere­ses ci­da­dáns a si­glas. Fa­la­mos de per­soas, non de si­glas nin pe­ga­ti­nas.

JO­SÉ PAR­DO

Suá­rez bus­ca al­ter­na­ti­vas ao na­val.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.