OS AL­CAL­DES DAS MA­REAS RES­PON­DEN

La Voz de Galicia (Carballo) - - GALICIA -

1

Que pro­xec­tos ten pa­ra es­te ano na súa ci­da­de?

2

Pa­sa­dos tres anos, se­gue a con­si­de­rar­se o al­cal­de do cam­bio? Por que?

3

Da­das al­gun­has di­fe­ren­zas que xur­di­ron, se­rá po­si­ble man­ter a coa­li­ción pa­ra as pró­xi­mas elec­cións?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.