Luís Seoa­ne no co­ra­zón

La Voz de Galicia (Carballo) - - OPINIÓN -

Ho­ma­xe a un pa­xa­ro; un­ha ter­cei­ra, cos seus poe­mas máis sig­ni­fi­ca­ti­vos, en­tre eles, A pon­te de Brooklyn, etc., etc. O de Seoa­ne é un lu­me que nun­ca se apa­gou, pe­ro que de­be­ría es­tar, en­tre nós, máis vi­vo, máis ful­xen­te, ca­da día, por­que ta­mén é un lu­me con­tra a bré­te­ma mes­ta e sór­di­da da con­ta­mi­na­ción. De aí a ne­ce­si­da­de dun­ha se­rie de an­to­lo­xías da súa po­li­fa­cé­ti­ca obra li­te­ra­ria e de can­ta ac­ti­vi­da­de re­la­te a no­bre­za da súa bio­gra­fía e a ri­que­za da súa ico­no­gra­fía. Nes­ta li­ña es­tá o la­bor que, des­de hai anos, vén fa­cen­do Ro­sa Es­pi­ñei­ra Pan, de­vo­ta de Luís Seoa­ne e ta­mén da súa es­po­sa, Ma­ru­xa Fer­nán­dez Ló­pez, que co­la­bo­rou co seu ho­me nal­gun­has ac­ti­vi­da­des dig­nas de lem­bran­za. Hai días, Ro­sa Es­pi­ñei­ra pre­sen­tou, na Ca­sa da Cul­tu­ra de Ca­rral (Ca­rral dos Már­ti­res), un­ha ben es­co­llei­ta co­lec­tá­nea de tex­tos do no­so es­cri­tor co tí­tu­lo de Cer­te­zas alu­mea­das. Foi o día 1 de xu­ño, da­ta do na­ce­men­to do in­te­lec­tual Luís Seoa­ne. Es­ta pu­bli­ca­ción é a duo­dé­ci­ma dun­ha se­rie que a edi­to­ra, Ro­sa Es­pi­ñei­ra, cha­ma Aga­sa­llos (aga­sa­llos pa­ra Seoa­ne). O tí­tu­lo xe­né­ri­co é elo­cuen­te: aga­sa­llan os agra­de­ci­dos. Cer­te­zas alu­mea­das (de «fi­gu­ran­do­re­cuer­do(s)edi­cións»), ofré­ce­nos tex­tos moi va­lio­sos, en­tre eles, Ho­ma­xe a un pa­xa­ro e un frag­men­to de A pon­te de Brooklyn. Moi sig­ni­fi­ca­ti­vo é o tex­to de pre­gue­rra de 1935, Na mor­te de Hen­ri Bar­bus­se, o ho­me que loi­tou «por un­ha hu­ma­ni­da­de mellor». Va­lio­sos son tres bre­ves tex­tos en pro­sa iné­di­tos. Hai no vo­lu­me, pro­lo­ga­do por Isi­dro No­vo, un­ha di­men­sión que con­for­ta­ría ao ho­me­na­xea­do: boa par­te dos tex­tos fo­ron ilus­tra­dos por ar­tis­tas plás­ti­cos, ga­le­gos uns, fo­rá­neos ou­tros (Car­los Sil­var, Xo­sé Vi­zo­so…). Na par­te fi­nal ofré­cen­se en cas­te­lán os tex­tos ori­xi­na­ria­men­te edi­ta­dos en ga­le­go. Moi pou­cas fi­gu­ras da in­te­lec­tua­li­da­de dun país sus­ci­tan de­vo­cións que se tra­du­zan en aga­sa­llos per­soais des­tas ca­rac­te­rís­ti­cas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.