«Pe­char se­ría un cri­me: moi­tos maio­res dei­xa­rían a pen­sión en taxis»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - R. G.

On­ce y pi­co de la ma­ña­na. No es, ni de le­jos, la ho­ra pun­ta en el con­sul­to­rio de Sou­te­lo de Mon­tes. Los ma­yo­res tie­nen fa­ma de ma­dru­gar. Y en es­te cen­tro mé­di­co un buen por­cen­ta­je de usua­rios su­pera los 70. Aún así, en el edi­fi­cio hay tra­sie­go de en­fer­mos. Al sa­car el te­ma de un po­si­ble cie­rre, en la sa­la de es­pe­ra las vo­ces se agol­pan en ro­tun­da opo­si­ción a lo que con­si­de­ran «un­ha in­xus­ti­za». Otra co­sa es po­ner nom­bre a las crí­ti­cas. So­lo Ma­ría Ro­sa Muradás da la ca­ra por de­fen­der el servicio. «Pe­char se­ría un cri­me», di­ce sin ro­deos. «Pa­ré­ce­me un des­ba­ra­xus­te», aña­de. «Al­guén de Par­de­soa, por exem­plo, se ten que ir a For­ca­rei en ta­xi alá van 40 eu­ros», di­ce. «Hai moi­ta xen­te maior que non con­du­ce e que non ten quen os traia. Ás ve­ces ve­ñen va­rias ve­ces á se­ma­na ó Sin­trom. Se te­ñen que pa­gar o ta­xi pa­ra For­ca­rei xa lles vai alá me­dia pen­sión», co­men­ta.

Ri­va­li­dad For­ca­rei-Sou­te­lo

A sus pa­la­bras los de­más asien­ten. Al­gu­nos con re­sig­na­ción. «To­tal van fa­cer o que quei­ran», di­ce una mu­jer. Otros con ca­breo de­cla­ra­do. «Non hai de­rei­to. Aquí hai moi­ta xen­te maior e de­pen­den­te. Era pa­ra co­lle­los e afor­ca­los», co­men­ta otra mu­jer. Al­gu­nos con sen­sa­tez: «Que­ren po­ten­ciar o ru­ral e lé­van­nos os ser­vi­zos». Otro pa­cien­te sa­ca el te­ma de los des­pla­za­mien­tos: «Is­to non po­de ser. Eu se pe­chan aquí non vou ir a For­ca­rei. Irei a Cer­de­do, que po­lo me­nos hai ser­vi­zo de au­to­bús». Va­rios más le dan la ra­zón.

El temor al cie­rre pa­re­ce ha­ber desata­do vie­jas ri­va­li­da­des For­ca­rei-Sou­te­lo. «¿Por que non pe­chan o de For­ca­rei e ve­ñen eles aquí, que son me­nos? Aquí a pri­mei­ra ho­ra es­tá is­to cheo. Vas a For­ca­rei e non hai un al­ma», ase­gu­ran. «Es­to dá­lle moi­ta vi­da ó po­bo, á far­ma­cia, ós ba­res... Que­ren le­var to­do pa­ra For­ca­rei e fa­cer o ne­go­cio alí», se que­jan.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.