Alon­so ala­ba el Co­ci­do do Or­gu­llo y la valentía de La­lín por «fa­cer al­go por vi­si­bi­li­zar a di­ver­si­da­de»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - AMELIA FERREIROA

El Co­ci­do do Or­gu­llo ba­jó el te­lón de una nue­va edi­ción, la se­gun­da, que fue ca­li­fi­ca­da de exi­to­sa por la con­ce­ja­la de Igual­da­de del Con­ce­llo de La­lín Ce­lia Alon­so, a fal­ta de «fa­cer un balance máis so­se­ga­do e en frío».

Un Co­ci­do do Or­gu­llo que pe­se a su ju­ven­tud ya es un re­fe­ren­te en Ga­li­cia, afir­mó Alon­so que di­jo sen­tir­se or­gu­llo­sa de que la ini­cia­ti­va par­tie­se de un pue­blo de so­la­men­te 20.000 ha­bi­tan­tes. «Hai ci­da­des con moi­tos máis ci­da­dáns e re­cur­sos que nós pe- ro non es­tán fa­cen­do o que se fai en La­lín e es­tou or­gu­llo­sa de que es­te po­bo ti­ve­ra a valentía de fa­cer al­go por vi­si­bi­li­zar a di­ver­si­da­de. A valentía é de­fen­der a di­ver­si­da­de das per­soas e aquí fo­mos que­nes de aco­ller a to­do o mun­do. Nin­guén lle fal­tou ao res­pe­to a nin­guén e iso é o máis im­por­tan­te».

Un com­ple­to pro­gra­ma de ac­ti­vi­da­des en es­te Co­ci­do do Or­gu­llo en el que el ta­ller de se­xo­lo­gía fe­me­ni­na ce­le­bra­do el sá­ba­do por la tar­de en el Mu­seo Aller Ulloa, im­par­ti­do por las se- xó­lo­gas Pe­né­lo­pe Alon­so y Be­lén Mon­te­sa, re­gis­tró una al­tí­si­ma par­ti­ci­pa­ción de mu­je­res. «Ha­bía un­ha vin­te­na de pra­zas e tri­pli­cou­se o nú­me­ro de par­ti­ci­pan­tes. Da­da a de­man­da que xe­rou es­te ti­po de ta­ller a in­ten­ción é desen­vol­ver máis ac­ti­vi­da­des des­ta ín­do­le pa­ra a mu­ller en vin­dei­ras da­tas». Buen afo­ro tam­bién el al­can­za­do en los se­mi­na­rios, pe­se a que tu­vie­ron que lle­var­se a ca­bo en el po­lí­gono La­lín 2000 en la an­ti­gua au­la de la Uned. «O úni­co in­con­vin­te foi que non pui­de­mos con­tar con to­dos os alum­nos que que­ría­mos por non es­tar en bo uso o Sa­lón Tea­tro. Fo­ron un­has po­nen­cias moi in­tere­san­tes e xa hai cen­tros de fó­ra que nos co­mu­ni­ca­ron o seu in­tere­se por traer alum­na­do ao mes­mo. Per­soal­men­te creo que nos se­mi­na­rios é on­de hai que fa­cer máis es­for­zo. Foi un se­mi­na­rio es­pec­ta­cu­lar».

Res­pec­to de la ocupación hos­te­le­ra en es­tos úl­ti­mos días, Alon­so cree que mu­chos pro­fe­sio­na­les col­ga­ron el car­tel de lleno. «Veu moi­ta xen­te de fó­ra, máis que de La­lín e no­tei esa fal­ta».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.