El al­cal­de ase­gu­ra que ter­mi­na­rá el man­da­to ba­jo las si­glas de CxL

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Tras asis­tir co­mo in­vi­ta­do a la clau­su­ra de la asam­blea na­cio­nal del BNG, Cuí­ña Apa­ri­cio apun­ta­ba ayer en Ra­dio Voz su ex­ce­len­te re­la­ción con los dis­tin­tos par­ti­dos, des­de el Blo­que al PSOE y con mu­cha gen­te del PP: «Can­do me in­vi­tan com­pa­ñei­ros de go­berno ás súas asam­bleas, igual que a mi­tins en La­lín, eu asis­to con moi­to gus­to, e sín­to­me có­mo­do». Pre­gun­ta­do por una po­si­ble in­cli­na­ción ha­cia al­guno de ellos, fue cla­ro al se­ña­lar que su si­tio es­tá «en CxL, que é o par­ti­do máis im­por­tan­te xun­to co PP, es­tá en 140 afi­lia­dos en La­lín que creo que nin­gún par­ti­do os ten. Eu non son nin­gún tráns­fu­ga, nin o vou ser: pre­sen­tei­me po­las si­glas de CxL e ata o úl­ti­mo día de man­da­to es­ta­rei en CxL, sen nin­gún xé­ne­ro de dú­bi­das».

Cuí­ña apun­tó que sien­te un re­co­no­ci­mien­to trans­ver­sal, «de moi­tos al­cal­des do PP, dos máis im­por­tan­tes em­pre­sa­rios de La­lín que me pi­den cou­sas do meu fu­tu­ro po­lí­ti­co, den­de o BNG á Ma­rea e o PSOE, si­nal de que mal mal de to­do non a fa­go». Pe­ro por el mo­men­to, por lo di­cho en Ra­dio Voz, so­lo se de­ja que­rer, por­que aca­ba­rá el man­da­to en CxL.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.