El se­na­dor de­fien­de la im­por­tan­cia de que La­lín cuen­te con un apea­de­ro del AVE

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Cres­po apun­tó en de­cla­ra­cio­nes a la emi­so­ra municipal que en Ma­drid es­tu­vie­ron ana­li­zan­do en Fomento los pre­su­pues­tos ge­ne­ra­les del Es­ta­do y lo que ve­nía pa­ra Ga­li­cia. En­ci­ma de la me­sa es­tán, di­jo, cues­tio­nes re­la­cio­na­das con el Ave, o la va­rian­te de A Es­tra­da y Cal­das.

El se­na­dor de­zano de­fen­dió un apea­de­ro del AVE en La­lín se­ña­lan­do que «vouno de­fen­der por­que non po­de­mos vi­vir de cos­tar ó tren» apun­tan­do que lo ha­bía pues­to en­ci­ma de la me­sa y de él ha­bló tam­bién Ana Pas­tor. Re­co­no­ce que ten­dría un cos­te im­por­tan­te ale­gan­do que cuan­do se ha­bía ha­bla­do de sie­te mi­llo­nes de eu­ros, pe­ro con­si­de­ra es vi­tal pa­ra el fu­tu­ro ale­gan­do que en el tren es­tá el fu­tu­ro de las co­mu­ni­ca­cio­nes tan­to con Ma­drid co­mo en­tre los di­fe­ren­tes lu­ga­res del te­rri­to­rio.

Acu­só al go­bierno lalinense de «vi­vir de ren­das». Se que­ja de que «non fi­xe­ron nin­gun­ha obra im­por­tan­te» en es­te me­dio man­da­to y de «de­cir un­has cou­sas pa­ra ga­ñar as elec­cións e fa­cer ou­tras». Les acu­sa de «gas­tar máis en cal­quer fes­ta que o que me­ten no ru­ral on­de se arran­xa­ron me­dia do­ce­na de pis­tas e non se fi­xo nin­gún al­can­ta­ri­lla­do, traí­da de au­ga ou pis­ta no­vos nin nin­gun­ha obra im­por­tan­te en La­lín».

De­nun­cia que la de­pu­ra­do­ra de Zo­bra «que es­tá aca­ba­da e su­po­ño que re­cep­cio­na­da, a fi­xe­ron sen fa­cer an­tes os co­lec­to­res co que da­do que a ga­ran­tía nor­mal dun­ha obra e dun ano, fun­cio­na­rá can­do xa non es­té en ga­ran­tía e po­de ocu­rrir que non fun­cio­ne».

Se que­ja de que Car­me­la Sil­va vi­si­te mu­cho La­lín «sin traer nun­ca nin­gún pan de­bai­xo do bra­zo, só fu­me».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.