O Sa­lón do Li­bro pon­te­ve­drés pe­chou as por­tas tras re­ci­bir máis de 32.000 vi­si­tas

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA -

Ba­lan­ce xi­gan­tes­co do Sa­lón do Li­bro de Pon­te­ve­dra. A or­ga­ni­za­ción si­na­lou on­te que pa­sa­ron po­lo cer­ta­me nes­ta edi­ción máis de 32.000 per­soas e que un to­tal de 16.000 fo­ron es­co­la­res. Des­ta­cou­se ta­mén o fei­to de que au­men­ta­ron os cen­tros que par­ti­ci­pa­ron cos seus tra­ba­llos no Sa­lón. Es­ta vez fo­ron 50.

A clau­su­ra do Sa­lón es­ti­vo on­te car­ga­da de sim­bo­lis­mo. Hou­bo un­ha homenaxe a Le­di­cia Cos­tas e a Ra­món Ni­co­lás po­la súa in­clu­sión na úl­ti­ma lis­ta de hon­ra IBBY Ga­lix. Igual­men­te, no Pa­zo da Cul­tu­ra ti­vo lu­gar un ac­to ben es­pe­cial. Os ne­nos de­rru­ba­ron un mu­ro de cai­xas de car­tón que fo­ran fa­cen­do du­ran­te o trans­cur­so do Sa­lón da man do ar­qui­tec­to Ro­mán Cor­ba­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.