El PSOE y los go­bier­nos de pro­gre­so

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - FO­TO MI­GUEL SOUTO

El se­cre­ta­rio xe­ral del PSOE pro­vin­cial, San­tos Héc­tor, se reunió en Lalín con los se­cre­ta­rios xe­rais, por­ta­vo­ces y con­ce­ja­les de los mu­ni­ci­pios de­za­nos. Pu­so en va­lor el tra­ba­jo que desa­rro­llan el al­cal­de de Si­lle­da y el te­nien­te de al­cal­de de Lalín «ao fron­te dos seus res­pec­ti­vos go­ber­nos, pe­ga­dos ás ne­ce­si­da­des do seus ci­da­dáns fron­te a pa­rá­li­se dos al­cal­des do PP, que só es­tán preo­cu­pa­dos por fa­cer se­gui­dis­mo do que man­da Al­fon­so Rue­da e Nú­ñez Fei­joo, con­ver­tén­do­se en au­tén­ti­cos hoo­li­gans, aín­da que se­xa en con­tra dos in­tere­ses dos seus pro­pios ve­ci­ños». Di­jo Héc­tor que la Xun­ta tie­ne que asu­mir sus com­pe­ten­cias y de­jar de obli­gar a los Con­ce­llos a asu­mir mu­chos ser­vi­cios sa­ni­ta­rios y edu­ca­ti­vos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.