«Ao Na­cio­nal e des­pois re­tí­ro­me»

Os ape­ri­ti­vos fa­vo­re­ce­ron aos la­li­nen­ses Ro­drí­guez e Gar­cía, que aca­da­ron pre­mios

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AMELIA FERREIROA

O Hos­tal dos Reis Ca­tó­li­cos en Com­pos­te­la aco­lleu o luns o Cam­pio­na­to Ga­le­go de Coc­te­le­ría 2017, or­ga­ni­za­do por Aga­ba, que ga­ña­ron os la­li­nen­ses Xai­me Ro­drí­guez e Ja­vier Gon­zá­lez -am­bos bar­mans do Ku­bos- nas ca­te­go­rías de Bar­man e Xo­ve Bar­man res­pec­ti­va­men­te. Pa­ra Ro­drí­guez Tri­gás es­ta foi un­ha re­no­va­ción dun tí­tu­lo co que xa se fi­xe­ra o ano pa­sa­do.

—É per­fec­to co­ñe­ce­dor des­te am­bien­te dos cam­pio­na­tos pe­ro to­dos son dis­tin­tos.

—Son to­dos di­fe­ren­tes e nes­te en con­cre­to en que ti­ña­mos que ela­bo­rar un ape­ri­ti­vo ha­bía que co­ller a vai­xe­la apro­pia­da, que sor­pren­de­ra, que se adap­ta­se ao cóc­tel... Foi com­pli­ca­do ato­par a co­pa axei­ta­da xa que só ti­ña­mos a op­ción da de Martini de 14 cen­ti­li­tros cun cóc­tel que non po­día pa­sar dos 8, e no meu ca­so des­pois de bus­car en va­rias ten­das de ci­da­des ga­le­gas aca­bei por es­co­ller un­ha da mi­ña nai que gar­da­ba na ca­sa e que per­ten­cía a un­ha cris­ta­le­ría an­ti­ga. Foi un cam­pio­na­to moi com­pli­ca­do po­la al­tí­si­ma ca­li­da­de dos par­ti­ci­pan­tes.

—Se­me­lla que os «Amo­res de ba­rra», que así se cha­ma­ba a súa crea­ción, alou­mi­ña­ron ao xu­ra­do do cam­pio­na­to. —Non pui­do saír mi­llor o no­vo pro­xec­to que te­mos en­tre mans que é esa no­va car­ta de cóc­te­les que imos ter a dis­po­si­ción da clien­te­la no Ku­bos e que es­ta­rá adi­ca­da a can­cións es­pa­ño­las. —¿O se­gre­do do cóc­tel ga­ña­dor? —Un­ha ba­se al­có­li­ca de whisky que le­va ta­mén ver­mú ro­xo, li­cor de ma­rras­quino e cun aro­ma­ti­za­do de twist po­ten­te de li­món. Nun cam­pio­na­to por su­pos­to que ta­mén in­flúe a pre­sen­ta­ción do cóc­tel, nes­te ca­so do ape­ri­ti­vo, e a de­co­ra­ción ta­mén pun­túa. —Pui­de­mos ollar un­has de­co­ra­cións su­ma­men­te tra­ba­lla­das e ela­bo­ra­das...

—Nal­gun­has froi­te­rías de Lalín creo que al­gun­has froi­tas se ago­ta­ron de tan­tas que mer­ca­mos e que fo­mos fa­cen­do pro­bas coas mes­mas (ri­sas). Eu per­soal­men­te na de­co­ra­ción usei ca­la­ba­za, na­bo, gra­na­da e lima.

—Ja­vier Gon­zá­lez e Ja­vier Lua­ces, dous bar­mans ta­mén do Ku­bos, par­ti­ci­pa­ron nes­te cam­pio­na­to no que o pri­mei­ro se fi­xo co ga­kar­dón na ca­te­go­ría de Xo­ve Bar­man, de me­no­res de 27 anos. ¿Un dis­cí­pu­lo que se­gue o ca­mi­ño do maes­tro?

—Re­va­li­dar o tí­tu­lo pa­ra min foi un or­gu­llo xa que ven a re­com­pen­sar un tra­ba­llo dun ano ao re­quir moi­ta cons­tan­cia e pre­pa­ra­ción, pe­ro cun com­pa­ñei­ro do Ku­bos -que tra­ba­lla con nós- se fa­ga con es­ta ga­lar­dón e na pri­mei­ra vez que con­cur­sa é fan­tás­ti­co. Es­tou moi or­gu­llo­so Úni­co en Ga­li­cia. Es­ta com­pe­ti­ción é a úni­ca das súas ca­rac­te­rís­ti­cas que se ce­le­bra en Ga­li­cia e na que se eli­xen os re­pre­sen­tan­tes ga­le­gos no Cam­pio­na­to Na­cio­nal, a ce­le­brar en­tre ou­tu­bro ou no­vem­bro.

Pro­fe­sio­na­les. Par­ti­ci­pa­ron 21 pro­fe­sio­na­les de to­da a co­mu­ni­da­de au­tó­no­ma. de Ja­vier e ta­mén de Lua­ces que fi­xo un gran pa­pel en San­tia­go e a pi­ques es­ti­vo ta­mén de ga­ñar. Tra­ba­lla­ron moi du­ro e es­for­zá­ron­se moi­to.

—¿A vin­dei­ra ci­ta se­rá o Cam­pio­na­to Na­cio­nal?

—Bueno aca­ban de con­vi­dar­me a par­ti­ci­par nun­ha pro­ba de coc­te­le­ría que se fai en Pon­te­ve­dra. Vou ler as ba­ses e xa ve­re­mos se vou ou non o que se­gu­ro fa­rei se­rá ir ao Na­cio­nal de Coc­te- le­ría que se ce­le­bra­rá en Mé­ri­da. É un cam­pio­na­to ao que ire­mos Ja­vier, na ca­te­go­ría de Xo­ve Bar­man, e eu e des­pois non te­ño pen­sa­do ir a máis cam­pio­na­tos; re­tí­ro­me.

—¿A in­ten­ción é cen­trar­se máis nos ne­go­cios que ten ac­tual­men­te en mar­cha?

—É a idea. Son dos que pen­so que hai que dei­xar si­tio á xen­te no­va. Por su­pos­to que hai que axu­da­los, in­cen­ti­va­los, bo­tar­lles un­ha man no que pre­ci­sen pe­ro ce­der­lles es­pa­zo. Ago­ra mes­mo o meu pro­xec­to máis ilu­sio­nan­te, o que te­ño máis á vis­ta, é o Ku­bos. A mi­ña in­ten­ción é tra­ba­llar os ne­go­cios que es­tán en mar­cha, pre­sen­tar­lle á clien­te­la un­has car­tas ca­da vez máis re­no­va­das e fres­cas.

—¿E os cam­pio­na­tos? —Con­ti­nuar dis­fru­tan­do dos mes­mos pe­ro dou­tro xei­to que é den­de fó­ra sen a in­ten­si­da­de que su­pón con­cur­sar.

MI­GUEL SOUTO

Xai­me Ro­drí­guez Tri­gás aca­dou nu­me­ro­sos pre­mios e re­co­ñe­ce­men­tos nes­tes anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.