Lalín con­ver­ti­ra­se en pla­tó dun­ha cur­ta de Noe­la Gu­tié­rrez ba­sea­da en «Un ollo de vi­dro»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Lalín con­ver­ti­ra­se a pri­mei­ros de agos­to no pla­tó on­de se ro­da­rá un­ha cur­ta­me­tra­xe di­ri­xi­da por Noe­la Gu­tié­rrez Ta­boa­da, ba­sea­da na obra de Cas­te­lao Un ollo de vi­dro. A xo­ve vi­gue­sa in­di­ca­ba on­te na pre­sen­ta­ción do pro­xec­to: «Sem­pre ti­ven ilu­sión de ro­dar aquí por­que a mi­ña fa­mi­lia é de Lalín, e pen­so que é co­mo un pla­tó na­tu­ral. A na­tu­re­za é moi im­por­tan­te á ho­ra de con­tar his­to­rias, e hai pai­sa­xes moi poé­ti­cos e su­xe­ren­tes», su­li­ñou.

En can­to ao seu tra­ba­llo si­na­la que se­rá un­ha his­to­ria un pou­co dis­tin­ta no as­pec­to na­rra­ti­vo e vi­sual: «É no que máis di­fi­cul­ta­des ve­xo, pe­ro é un re­to e que­re­mos afron­ta­lo». Agra­de­ceu ao Con­ce­llo de Lalín a súa co­la­bo­ra­ción, ao igual que a fir­mas co­ma Ka­le­koi. In­di­cou que en maio pre­ten­de fa­cer un cas­ting en Lalín pa­ra ele­xir aos pro­ta­go­nis­tas da cur­ta: un ra­paz de 10 a 14 anos, e un ho­me en­tre os 40 e os 50.

Po­la súa ban­da, o con­ce­llei­ro de Tu­ris­mo Fran­cis­co Vi­la­ri­ño res­pal­dou o pro­xec­to po­la am­bi­ción e ilu­sión que xe­ra, ade­mais de abrir un no­vo cam­po pa­ra a pro­mo­ción do con­ce­llo la­li­nen­se a tra­vés do cine: «Ti­ña­mos ga­ñas de pro­bar es­ta vía, e es­ta cur­ta ten un­ha te­má­ti­ca atrac­ti­va cun­ha obra de Cas­te­lao». An­ti­ci­pou con­ti­nui­da­de nes­ta li­ña con ou­tros pro­xec­tos.

Gu­tié­rrez e Vi­la­ri­ño pre­sen­ta­ron o pro­xec­to ci­ne­ma­to­grá­fi­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.