El fí­si­co que es­tu­dia los océa­nos des­de un sa­té­li­te

Es­te gro­ven­se es ca­paz de es­ti­mar la tem­pe­ra­tu­ra del agua con da­tos que se re­co­gen a 800 ki­ló­me­tros de al­tu­ra

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - M. AL­FON­SO

Joa­quín Tri­ña­nes nos en­se­ña un ma­pa del mun­do en su pan­ta­lla de or­de­na­dor. Pe­ro no uno cual­quie­ra. Por­que cam­bian­do una de las pes­ta­ñas uno pue­de ave­ri­guar, por ejem­plo, el ries­go de un ti­po de in­fec­ción bac­te­ria­na que exis­te en los di­ver­sos océa­nos del mun­do. «O mo­de­lo in­dí­ca­nos o ris­co de in­fec­cións en zo­nas cos­tei­ras de­bi­dos á bac­te­ria Vi­brio», ex­pli­ca. Cam­bia­mos de pes­ta­ña y apa­re­cen «as es­ti­ma­cións do flu­xo de car­bono que ab­sor­ben os océa­nos», aña­de. Ana­li­zar da­tos es lo que más le gus­ta a es­te ve­cino de O Gro­ve. Em­pe­zó cuan­do, tras li­cen­ciar­se en Fí­si­ca, hi­zo su te­sis. «Te­mos en San­tia­go un­ha an­te­na que re­co­llía da­tos do sa­té­li­te e de­la ex­traía­mos in­for­ma­ción para sub­mi­nis­trar aos pes­ca­do­res», re­la­ta. Des­de en­ton­ces, no ha pa­ra­do. Ha es­ta­do en Mia­mi, tra­ba­jan­do con los me­jo­res, y aca­ba de re­ci­bir un pres­ti­gio­so ga­lar­dón in­ter­na­cio­nal, la me­da­lla Deny, por un ar­tícu­lo que ana­li­za las tra­yec­to­rias de los res­tos del Boeing 7772000 que el 8 de mar­zo del 2014 des­apa­re­ció en el Índico. Para ello uti­li­zó da­tos de sa­té­li­tes, me­di­das de cam­po y mo­de­los. La pre­ci­sión del sis­te­ma que em­plea es tal que le es po­si­ble cal­cu­lar la tem­pe­ra­tu­ra de la su­per­fi­cie del agua a re­so­lu­cio­nes me­no­res de 1 km con una pre­ci­sión de 0,1 gra­dos cen­tí­gra­dos. Lo ha­ce uti­li­zan­do da­tos de sa­té­li­tes, que or­bi­tan a 800 km de al­tu­ra.

Qui­zás por­que O Gro­ve es una zo­na emi­nen­te­men­te ma­rí­ti­ma, Tri­ña­nes le bus­có a su pri­me­ra gran in­ves­ti­ga­ción apli­ca­cio­nes pes­que­ras. Di­se­ñó un mé­to­do que «de­tec­ta­ba as con­di­cións ocea­no­grá­fi­cas óp­ti­mas para a con­cen­tra­ción de tú­ni­dos, pe­ro que ta­mén se po­día apli­car a ou­tras es­pe­cies, co­ma a sar­di- ña». El sis­te­ma aca­bó te­nien­do co­ber­tu­ra glo­bal, «tra­ba­lla­mos con bar­cos no Gol­fo de Gui­nea e no Índico e se apli­cou na pes­que­ría do ca­la­mar nas Mal­vi­nas», aña­de. Fue su te­sis doc­to­ral. «Os bar­cos ti­ñan un soft­wa­re que desen­vol­vín e que lles per­mi­tía vi­sua­li­zar as zo­nas on­de era pro­ba­ble que hou­be­ra pei­xe». Hoy, ese mis­mo ser­vi­cio lo ofre­cen al­gu­nas em­pre­sas, «pe­ro a ver­da­de é que non é moi di­fe­ren­te do no­so. É al­go fac­ti­ble po­der im­ple­men­tar ese sis­te­ma», re­la­ta. Des­pués se fue a Mia­mi, al Na­tio­nal Ocea­nic and At­mosp­he­ric Ad­mi­nis­tra­tion. «Apren­dín moi­to, hai xen­te de pri­mei­ra li­ña. Te­ñen máis me­dios, pe­ro ta­mén un­ha coor­di­na­ción á ho­ra de re­par­tir re­cur­sos moi boa».

Pe­ro Es­ta­dos Uni­dos que­da­ba le­jos y tu­vo que de­ci­dir si se que­da­ba allí o re­gre­sa­ba a su tie­rra na­tal. Op­tó por lo se­gun­do y hoy es profesor del de­par­ta­men­to de Elec­tró­ni­ca de la Uni­ver­si­dad de San­tia­go de Com­pos­te­la e in­ves­ti­ga­dor del Ins­ti­tu­to de In­ves­ti- ga­cio­nes Tec­no­ló­gi­cas. Lle­va ya más de vein­te años ana­li­zan­do da­tos de los sa­té­li­tes para co­no­cer y pre­de­cir el com­por­ta­mien­to de los océa­nos. «Mo­ni­to­ri­za­mos as con­di­cións do océano a es­ca­la glo­bal. Re­ci­bi­mos os da­tos, pro­ce­sá­mo­los e po­ñé­mo­los a dis­po­si­ción do pú­bli­co en xe­ral».

El Ma­las­ya Air­li­nes

Una de sus úl­ti­mas in­ves­ti­ga­cio­nes ha me­re­ci­do la me­da­lla Deny. Es un tra­ba­jo que bus­ca «dar pis­tas so­bre ca­les son as zo­nas máis pro­ba­bles on­de o avión pui­do ter con­tac­to co océano». Su ob­je­ti­vo era el de «apli­car as téc­ni­cas máis mo­der­nas de aná­li­se de da­tos a un pro­ble­ma real». A tra­vés de los res­tos en­con­tra­dos de­ter­mi­na­ron que «as pro­ba­bi­li­da­des de que o avión es­ti­ve­se

Es­tu­dió cuá­les son las zo­nas en las que es más pro­ba­ble que im­pac­ta­ra el avión de Ma­las­ya

«Ho­xe hai fór­mu­las para afron­tar moi­to me­llor un­ha ca­tás­tro­fe co­ma a do ‘Pres­ti­ge’», di­ce

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.